Spausdinti

Liturginiai tekstai A Advento 3


Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis     Fil 4, 4. 5

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Viešpats yra arti!

Pradžios malda

Dieve, matai, kaip stropiai tavieji žmonės rengiasi Kalėdų šventei; padėk mums sulaukti brangiosios Išganytojo gimimo iškilmės ir su gaiviu džiaugsmu ją atšvęsti.

Pirmasis skaitinys     Iz 35, 1–6. 10

Pats Dievas ateis ir mus išgelbės
Iš pranašo Izaijo knygos.
Pradžiugs dykuma, tyrieji laukai, ims krykštauti žydinti dykvietė. Jinai pasipuoš visomis gėlėmis ir džiūgaute džiūgaus laiminga. Jai suteikta bus Libano grožybė, Karmelio ir Šarono puošnumas. Manoji tauta žvelgs į Viešpaties šlovę, į mūsų Dievo gražumą. Tegul sutvirtėja nusilpusiems rankos, tegul nebelinksta jiems keliai. Sakykite tiems, kurie nusiminę: „Drąsos! Nebijokite! Štai jūsų Dievas! Ateina jo kerštas ir atpildas. Pats Dievas ateis ir jus išgelbės“. Tuomet atsimerks akliesiems akys, atsivers kurtiesiems ausys. Raišasis pašoks tartum elnias, ir nebyliui atsiriš liežuvis. Kuriuos Viešpats išlaisvins, tie sugrįš į tėvynę. Linksmi atkeliaus jie į Sioną, ir amžinas džiaugsmas spindės iš jų veido. Sugrįš džiugesys ir laimė didžiausia, vargams ir dejonėms praėjus.

Atliepiamoji psalmė     Ps 145, 7–10

Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų.
Arba:
Aleliuja.

Amžiais Viešpats laikos teisybės,

gina reikmes nekaltų prispaustųjų,
alkaniems parūpina duonos.
Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja. –

Akliesiems šviesą Viešpats grąžina,

klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti,
myli Viešpats žmones teisingus.
Viešpats sergi svetimšalio žingsnį. –

Našlaitį, našlę globoja,

o nedoriesiems užkerta kelią.
Viešpats yra amžių Valdovas, –
jis tavo Dievas, Sione!
Jis kartų kartoms viešpatauja. –

Antrasis skaitinys     Jok 5, 7–10

Sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti
Iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško.
Būkite kantrūs, broliai, iki Viešpaties atėjimo. Antai ūkininkas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantriai jį globodamas, kol sulaukia ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie slenksčio. Imkite, broliai, vargų pakantumo ir kantrybės pavyzdžiu pranašus, kurie kalbėjo Viešpaties vardu.

Posmelis prieš evangeliją     Iz 61, 1

Aleliuja. – Viešpaties dvasia ant manęs; jis mane pasiuntė nešti gerą naujieną vargdieniams. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 11, 2–11

Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“. Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir kur kas daugiau, negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: ‘Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią’. Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį“.

Atnašų malda

Mūsų atsidavimo Auka, Viešpatie, tebus tau nuolat aukojama; tegul vis neš tuos šventus vaisius, kuriems yra įsteigta, ir stiprins išganymo kelyje.

Dėkojimo giesmė

Iki gruodžio 16 d.: Advento I.
Nuo gruodžio 17 d.: Advento II.    žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Plg. Iz 35, 4

Sakykite mažadvasiams: „Būkite tvirti, nebijokite! Pats Dievas ateis ir mus išgelbės.“

Komunijos malda

Tavęs, maloningasis Dieve, mes šaukiamės, kad šie dieviškos pagalbos šaltiniai išnaikintų mūsų ydas ir mus paruoštų artėjančioms šventėms.