Spausdinti

Liturginiai tekstai A Advento 4


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Iz 45, 8

Iš aukštybių rasokite, dangūs, išlykite, debesys, Teisųjį! Tegul atsiveria žemė ir Gelbėtoją mums išdaigina.

Pradžios malda

Dieve, per angelą apreiškęs žmonėms savo Sūnaus įsikūnijimą, pripildyk mūsų širdis savo malonės ir Kristaus kančios bei kryžiaus galia mus vesk į garbingą pri­sikėlimą.

Pirmasis skaitinys     Iz 7, 10–14

Štai mergelė pradės
Iš pranašo Izaijo knygos.
Prabilęs Viešpats per pranašą kalbėjo Achazui: „Prašyk Viešpatį, savo Dievą, sau ženklo – arba apačioje iš žemybių, arba viršuje iš aukštybių.“ Achazas atsakė: „Aš nieko neprašysiu ir Viešpaties nebandysiu“. Tuomet Izaijas prabilo: „Klausykite, Dovydo namai! Ar jums per maža varginti žmones, kad jūs įkyrite ir mano Dievui? Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų; ji duos jam vardą Emanuelis, tai reiškia: ‘Dievas su mumis’“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 23, 1–6

Teįžengia čia Viešpats: jis – garbingas Valdovas.

Viešpaties žemė – ir kas tik ant žemės,

visas pasaulis ir kas jame gyva.
Juk tai jis jį virš jūrų pastatė,
virš upių tvirtą sukūrė. –

Kas įžengs į Viešpaties būstą?

Kas drįs jo šventykloj pabūti?
Žmogus, kurio rankos nekaltos,
kuris turi sąžinę gryną,
be reikalo nemini Viešpaties vardo. –

Viešpats šitokį laimins,

Gelbėtojas Dievas atlygins.
Šitokie žmonės – tikri jo gerbėjai,
jie išsiilgę Viešpaties veido. –

Antrasis skaitinys     Rom 1, 1–7

Jėzus Kristus, kilęs iš Dovydo giminės, − Dievo Sūnus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti gerąją Dievo naujieną, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose Raštuose. O jie kalba apie jo Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo giminės, šventumo Dvasia ir prisikėlimu iš numirusių pristatytą Dievo Sūnumi su didžia galia, – Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. Jų tarpe ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Visiems Dievo mylimiesiems, esantiems Romoje, pašauktiems šventiesiems: tebūna jums malonė bei ramybė nuo, mūsų Tėvo, Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Mt 1, 23

Aleliuja. – Štai mergelė pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis – Dievas su mumis. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 1, 18–24

Jėzus gims iš Marijos, susižadėjusios su Dovydo sūnumi Juozapu
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventajai Dvasiai veikiant ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.

Atnašų malda

Ant tavo altoriaus sudėtąsias atnašas, Viešpatie, tegul pašventina Šventoji Dvasia, kurios veikimu Švenčiausioji Mergelė tapo Išganytojo Motina.

Dėkojimo giesmė

Advento II

Komunijos priegiesmis    Iz 7, 14

Štai Mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis.

Komunijos malda

Visagali Dieve, šventąja Komunija davęs mums amžinojo atpirkimo laidą, suteik ir pagalbos, kad kasdien vis uoliau ruoštumės vertai paminėti artėjantį Užgimimą tavo Sūnaus, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.