Spausdinti

Liturginiai tekstai A Šventoji ŠeimaI sekmadienis po Kalėdų (arba gruodžio 30 d.)

Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

 

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis      Lk 2, 16

Piemenys nusiskubino ir rado Mariją su Juozapu ir kūdikį, paguldytą ėdžiose.

Pradžios malda

Dieve, šventąją Šeimą davęs gražiausiu pavyzdžiu, padėk mums ja sekti kasdienėmis dorybėmis ir tarpusavio meile, kad paskui galėtume tavo dangiškuose namuose džiaugtis amžinu atpildu.

Pirmasis skaitinys     Sir 3, 2–6. 12–14

Kas Viešpaties bijo − gimdytojus gerbia
Iš Siracido knygos.
Vaikams Dievas liepė godot savo tėvą
ir motinos nuomonę reikiamai gerbti.
Kas tėvą godoja – sau nuodėmes dildo.
Kas motiną gerbia, tas lobį sau krauna.
Kas tėvą godoja – vaikais savo džiaugsis;
kada besimelstų, jis bus išklausytas.
Kas tėvą godoja – gyvens ilgą amžių.
Kas motiną gerbia – tas Dievą pagerbia.
Sūnau, savo tėvo garbės nepažemink!
Kol gyvas jis – niekad tu jo nenuliūdink!
Nors kartais jam protas silpnėti pradėtų,
tu jo nepalik, nepaniekink, kol gyvas!
Užuojautos tėvui neleista užmiršti:
ji bus įskaityta už tavo kaltybes.

Atliepiamoji psalmė     Ps 127, 1–2. 3. 4–5; P.: plg. 1

Jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio!

Laimingas esi, kad Dievo bijaisi,

kad laikais jo parodyto kelio!
Savo darbo vaisiais maitinsies,
būsi laimingas ir pertekęs visko. –

Tavoji žmona – kaip vyno medis derlingas –

apie namų židinį suksis,
vaikai – kaip jaunos alyvų šakelės –
susės aplink stalą. –

Matai, koks laimingas tas vyras,

kuris Viešpaties bijo!
Telaimina Dievas tave nuo Siono,
kad visą gyvenimą tu Jeruzalę klestint regėtum. –

Antrasis skaitinys    Kol 3, 12–21

Šeimos gyvenimas Viešpatyje
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams.
Broliai! Jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi! Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klusnumas patinka Viešpačiui. O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs.

Posmelis prieš evangeliją     Kol 3, 15a. 16a

Aleliuja. – Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė. Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 2, 13–15. 19–23

Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties. Tuo būdu išsipildė Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų“. Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės“. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio šalį. Išgirdęs, jog Archelajus valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste. Taip išsipildė pranašo žodžiai: „Jį vadins Nazariečiu“.

Atnašų malda

Aukojame tau, Viešpatie, permaldavimo Auką ir, Dievo Gimdytojos Mergelės Marijos bei šventojo Juozapo užtariami, karštai meldžiame mūsų šeimoms teikti malonę, stiprinti santarvę.

Dėkojimo giesmė

Kalėdų

Komunijos priegiesmis

Mūsų Dievas buvo matomas žemėje, draugavo su žmonėmis.

Komunijos malda

Maloningasis Tėve, tu mus stiprini dangiškaisiais sakramentais; padėk mums nuolat sekti šventosios Šeimos pavyzdžiu ir, baigus šio pasaulio vargus, susitikti su ja amžinybėje.