Spausdinti

Liturginiai tekstai B 3 Velykų sekmadienis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Ps 65, 1–2

Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą, apie jo vardo didybę giedokit, iškilmingai teikit jam šlovę, aleliuja.

Pradžios malda

Tegul džiaugiasi, Dieve, tavieji žmonės, atgavę tavo vaikų garbę ir sielos jaunatvę, ir su dėkinga viltimi tegul laukia prisikėlimo dienos.

Pirmasis skaitinys     Apd 3, 13–15, 17–19

Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių
Iš Apaštalų darbų.
Petras kreipėsi į minią: „Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisiojo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to įvykio liudytojai. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs taip padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Tuo būdu Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent – kad jo Mesijas kentėsiąs. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų nuplautos jūsų nuodėmės.“

Atliepiamoji psalmė     Ps 4, 2. 7. 9

Žerki ant mūsų tu, Viešpatie,
savo veido palaimingąją šviesą!
Arba:
Aleliuja.

Kai šaukiuosi tavęs, atsiliepki, o Dieve,

mano teisės gynėjau!
Tu baimės suspaustą mane išvaduoji.
Būk man gailestingas, išgirsk mano maldą! –

Daugelis sako:

“Kas padarys mus laimingus?” –
Žerki ant mūsų tu, Viešpatie,
savo veido palaimingąją šviesą! –

Gulu, užmiegu ramus kaip bematant,

nes tu vienintelis, Viešpatie,
paskiri man saugią vietą. –

Antrasis skaitinys     1 Jn 2, 1–5a

Jis yra permaldavimas už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško.
Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Iš to patiriame, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir nėra jame tiesos. O kas laikosi jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Iš to ir pažįstame, jog jame esame.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Lk 24, 32

Aleliuja. – Viešpatie Jėzau, atverk Raštų prasmę; uždek mūsų širdis, kai tu kalbi mums. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 24, 35–48

Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Sugrįžę iš Emauso, mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado jų tarpe ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse. Paskui Jėzus tarė mokiniams: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus. Ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, jo vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai.“

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, džiūgaujančios Bažnyčios atnašas. Davęs šiam didžiam džiaugsmui pradžią, suteik ir jo pilnatvę – amžinąją linksmybę.

Dėkojimo giesmė

Velykų.

Komunijos priegiesmis     Lk 24, 46–47

Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių, ir jo vardu visoms tautoms bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui, aleliuja.

Komunijos malda

Amžinosiomis paslaptimis atgaivinęs, meilingai globok, Viešpatie, savo žmones ir suteik malonę garbingai prisikelti nebegendančiu kūnu.