Spausdinti

Liturginiai tekstai B 4 Velykų sekmadienis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Ps 32, 5–6

Viešpaties malonių yra pilna žemė; Dievo žodžiu dangus atsirado, aleliuja.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, nuvesk mus į džiaugsmo kupiną dangaus viešpatiją, kad ir klusnioji kaimenė būtų ten, kur yra nuėjęs jos didingasis Ganytojas Jėzus Kristus. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Apd 4, 8–12

Nėra duota kito vardo, kuriuo mes galėtume būti išgelbėti
Iš Apaštalų darbų.
Petras, Šventosios Dvasios įkvėptas, pasakė: „Tautos vadovai ir seniūnai! Jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma: vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių! Tik jo, ne kieno kito, vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kuriuo mes galėtume būti išgelbėti“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 117, 1. 8–9. 21–23. 26. 28–29

Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.
Arba:
Aleliuja.

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,

jis maloningas per amžius.
Geriau prie Viešpaties glaustis,
negu žmogumi pasikliauti!
Geriau Viešpačiu remtis,
negu pasitikėti didžiūnais! –

Dėkoju, kad mane išgirdai tu,

kad esi vaduotojas mano.
Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta,
ir mūsų akims tai nuostabą kelia. –

Palaima tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

Mes laiminam jus iš Viešpaties būsto.
Tu – mano Dievas, ir aš tau dėkosiu,
giesme tave šlovinsiu, Dieve.
Dėkokite Dievui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius. –

Antrasis skaitinys     1 Jn 3, 1–2

Matysime Dievą tokį, koks jis yra
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško.
Mylimieji! Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Lk 24, 32

Aleliuja. – Aš – gerasis ganytojas, – sako Viešpats; – aš pažįstu savąsias avis, ir manosios pažįsta mane. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 10, 11–18

Geras ganytojas už avis guldo gyvybę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus kalbėjo: „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo“.

Atnašų malda

Leisk mums, Viešpatie, visada džiaugtis Velykų paslaptimis ir iš jų semtis jėgų amžinajai laimei pasiekti.

Dėkojimo giesmė

Velykų

Komunijos priegiesmis

Prisikėlė gerasis Ganytojas, kuris už avis paguldė gyvybę, už kaimenę teikėsi mirti, aleliuja.

Komunijos malda

Gerasis Ganytojau, Jėzau Kristau, meilingai saugok savo krauju atpirktas avis ir nuvesk jas į amžinąsias dangaus ganyklas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.