Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 14

 

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 47, 10–11

Kai būnam tavo šventovėj, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tavoji, Dieve, šlovė, kaip ir tavo vardas, pasiekia pakraščius žemės. Tavoji ranka elgias teisingai.

Pradžios malda

Dieve, savo Sūnaus nusižeminimu pakėlęs nupuolusį pasaulį, duok savo tikintiesiems švento linksmumo; tu išplėšei juos iš nuodėmės vergijos, tad nuvesk ir į amžinąjį džiaugsmą.

Pirmasis skaitinys     Ez 2, 2–5

Atkakli tai tauta, tačiau bent težino, kad pranašas buvo jų tarpe
Iš pranašo Ezechielio knygos.
Jam kalbant, įėjo dvasia į mane ir pastatė mane ant kojų. Ir aš girdėjau man kalbančiojo balsą. Jis sakė: „Žmogaus sūnau, tave aš siunčiu pas Izraelio sūnus, pas tuos neklaužadas, kurie prieš mane sukilo. Jie patys ir jųjų tėvai iki pat šios dienos man priešgyniauja. Jie – sūnūs įžūlūs ir kietaširdžiai. Pas juos aš tave siunčiu. Paskelbk jiems: ‘Štai ką sako Viešpats Dievas!’ Klausys jie ar ne – atkakli tai tauta, – tačiau bent težino, kad pranašas buvo jų tarpe“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 122, 1–4

Mūsų akys įsmeigtos į Viešpatį,
laukia, kad pasigailėtų.

Į tave mano akys pakeltos,

kuris dangaus soste sėdi,
kaip žiūri tarnai į dosniąją ranką valdovo. –

Kaip žiūri tarnaitė į ranką valdovės,

taip mūsų akys įsmeigtos į Viešpatį Dievą
laukia, kad pasigailėtų. –

Pasigailėk, mūsų, Viešpatie, pasigailėki:

mes be galo suniekinti esam.
Jau prisisotinus mūsų siela
turtuolių pašaipomis ir panieka išdidžiųjų. –

Antrasis skaitinys     2 Kor 12, 7–10

Aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Kad aš neišpuikčiau dėl nepaprastų apreiškimų, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų. Dėl šios priežasties aš jau tris kartus maldavau Viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet Viešpats man atsakė: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tad silpnumu, paniekinimais, nemalonumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas.

Posmelis prieš Evangeliją     Lk 4, 18

Aleliuja.  – Viešpaties Dvasia su manim: jis pasiuntė mane nešti geros naujienos vargdieniams. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 6, 1–6

Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzus, mokinių lydimas, parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šeštadieniui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė: „Iš kur jam tai? Kas per išmintis jam suteikta, ir kas per stebuklai daromi jo rankomis? Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis?! Argi jo seserys negyvena čia, pas mus?!“ Ir jie piktinosi juo. O Jėzus jiems tarė: „Tik savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose taip negerbiamas pranašas“. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė.

Atnašų malda

Tavo garbei skirtoji Auka, Viešpatie, tegul mus nuvalo ir išmoko kasdien labiau gyventi dangui.

Komunijos priegiesmis     Ps 33, 9

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras, laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki.

Arba:    Mt 11, 28

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu“, – kviečia Kristus.

Komunijos malda

Nuostabiai apdovanojęs mus, Viešpatie, duok mums visada apsčiai turėti išganymo gėrybių ir be paliovos tave garbinti.