Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 24


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Plg. Sir 36, 18

Duok ramybę, Viešpatie, savo ištikimiesiems; tavo pranašai tebus tiesakalbiai. Išklausyk savo tarno maldas, išklausyk savo tautą.

Pradžios malda

Dieve, visatos Kūrėjau ir Valdove! Maloniai pažvelk į mus ir išmokyk visa širdimi tau tarnauti, kad patirtume tavo gailestingumo vaisių.

Pirmasis skaitinys     Iz 50, 5–9a

Daviau savo nugarą mušantiems
Iš pranašo Izaijo knygos.
Viešpats Dievas atvėrė man ausį. Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau. Daviau savo nugarą mušantiems, atkišau savo žandenas raunantiems. Nenugręžiau veido nuo tų, kurie plūdo ir spjaudė. Tačiau man padės Viešpats Dievas, todėl aš nebūsiu sugėdintas. Todėl nutaisau savo veidą kaip titnagas kietą; aš žinau, jog nebūsiu sugėdintas. Šalia yra tas, kuris mane išteisins. Tai kas panorės su manim bylinėtis? Išeikime vienas prieš kitą! Tai kas mane kaltins? Tegu jisai man prisistato! Štai man padės Viešpats Dievas: tai kas gi mane bepasmerktų?

Atliepiamoji psalmė     Ps 114, 1–6. 8–9

Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo
pasauly – tarpe gyvųjų.
Arba:
Aleliuja.

Dievą myliu, nes jis išgirdo

mano maldavimo balsą.
Jis man atkreipė ausį
tą dieną, kada jo šaukiausi. –

Aš mirties pančiais buvau apraizgytas,

į giltinės žabangas patekęs.
Sielvartas, vargas man buvo.
Ėmiau tada Viešpaties šauktis:
gelbėk, Viešpatie, mano gyvybę! –

Viešpats teisingas ir maloningas,

jis, mūsų Dievas, didžiai gailestingas.
Jis nuolankiuosius globoja.
Silpnas buvau – jis mane išvadavo. –

Saugojo jis nuo mirties mano gyvybę,

ašarų lieti neleido,
nedavė klupt mano kojoms.
Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo
pasauly – tarpe gyvųjų. –

Antrasis skaitinys     Jok 2, 14–18

Tikėjimas, jei neturi darbų, yra miręs
Iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško.
Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors jūsų jiems tartų: „Eikite ramybėje, sušilkite, pasisotinkite“, o neduotų, kas reikalinga jų kūnui, – kas iš tų žodžių? Taip pat ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai, kitas pasakys: „Tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą“.

Posmelis prieš evangeliją     Gal 6, 14

Aleliuja. – Aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 8, 27–35

Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“ Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“. Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė jiems aiškinti: „Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti, būti seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestam, nužudytam ir po trijų dienų prisikelti iš numirusių“. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jam priekaištauti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes tu galvoji ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių!“ Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.“

Atnašų malda

Paklausyk, Viešpatie, mūsų maldavimų ir maloniai priimk savo žmonių atnašas, idant visiems būtų išganinga, ką kiekvienas paaukoja tavo garbei.

Komunijos priegiesmis     Ps 35, 8

Vai, kaip brangi, Viešpatie, tavo malonė ! Pavėsin tavo sparnų prisiglaust bėga žmonės.

Arba:     Plg. 1 Kor 10, 16

Laiminimo taurė, kurią laiminame, yra bendravimas Kristaus Kraujyje, o duona, kurią laužome, yra bendravimas Kristaus Kūne.

Komunijos malda

Dangiškosios dovanos, Viešpatie, teapvaldo mūsų dvasią ir kūną, kad visada imtų viršų ne mūsų užmačios, o tavo įkvėpimai.