Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 3


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 95, 1. 6

Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam, visos šalys. Kilni jo didybė ir grožis, galingas ir spindintis sostas.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, tvarkyk mūsų kelius pagal savo valią, idant, sekdami tavo mylimojo Sūnaus pavyzdžiu, pereitume žemę, darydami gera.

Pirmasis skaitinys     Jon 3, 1–5. 10

Niniviečiai nusigręžė nuo piktojo kelio
Iš pranašo Jonos knygos.
Viešpaties žodis Jonai bylojo: „Kelkis! Nuvyk į Ninivę, tą didelį miestą, ir skelbk jam bausmę, kurią tau pranešiu“. Jona atsikėlęs nuvyko Ninivėn, kaip Viešpats jam buvo paliepęs. Ninivė Dievui buvo didelis miestas – trijų dienų apėjimo. Jona pradėjo apeiti miestą vienos dienos kelione ir šaukė, sakydamas: „Dar keturiasdešimt dienų, ir Ninivė bus sunaikinta!“ Niniviečiai Dievu patikėjo, paskelbė pasninką ir apsivilko maišais – nuo didžiausio iki mažiausio. Ir Dievas­ matė jų darbus, – kad jie nusigręžė nuo piktojo kelio, – ir Dievui pagailo daryti tą blogį, kuriuo jiems buvo grasinęs, ir jo nepadarė.

Atliepiamoji psalmė     Ps 24, 4–9

Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią.

Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią,

išmokyk mane takais tavo eiti.
Vesk mane savo tiesa, tu mane lavink, –
juk tu esi mano Gelbėtojas ir Dievas. –

Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas,

atsimink nuo pradžios, kokią meilę man rodei.
Atmink mane dėlei savo gerumo,
nepamirški savo malonės! –

Tiesus, malonus yra Viešpats,

to dėlei klystantiems kelią parodys.
Kukliųjų mintis kreips į tiesą,
savo keliu mokys eit nuolankiuosius. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 7, 29–31

Šio pasaulio pavidalas praeina
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Sakau jums, broliai: laikas trumpas! Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi, tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų,­ ir kurie perka, tarsi neįsigytų, ir kurie užsiėmę pasaulio reikalais, – kaip neužsiėmę. Nes šio pasaulio pavidalas praeina.

Posmelis prieš evangeliją     Mk 1, 15

Aleliuja. – Prisiartino Dievo karalystė. Tikėkite Evangelija! – Aleliuja.

Evangelija     Mk 1, 14–20

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“­ Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš jus padarysiu žmonių žvejais“. Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną taipogi valtyje betaisant tinklus. Tuoj pat jis pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Atnašų malda

Šią permaldavimo atnašą, Viešpatie, teikis priimti, pašventinti ir padaryti mums išganingą.

Komunijos priegiesmis    Ps 33, 6

Žvelkit į Viešpatį, ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos.

Arba:     Jn 8, 12

Jėzus byloja: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“.

Komunijos malda

Visagali Dieve, savo malone suteikęs mums dieviškąją gyvybę, leiski nuolat didžiuotis ir džiaugtis tavo globa bei pagalba.