Spausdinti

Meditacija B eilinis 3


Liturginiai tekstai

Atsivertimas ir ekumenizmas

Mesijinis skelbimas „atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė“ ir iškart po to raginimas „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1, 15), kuriuo Jėzus pradeda savo misiją, žymi esminį elementą, būdingą kiekvienai naujai pradžiai: pamatinę evangelizacijos kiekvienu Bažnyčios išganymo kelionės tarpsniu būtinybę. Tai ypač pasakytina apie procesą, pradėtą Vatikano II Susirinkimo, kuris į atsinaujinimo matmenį įterpė ekumeninę užduotį suvienyti vienas nuo kito atsiskyrusius krikščionis. „Tikrasis ekumenizmas neįmanomas be vidinio atsivertimo“ 1.
Susirinkimas kviečia atsiversti ir asmeniškai, ir bendruomeniškai. Bet kurios krikščionių bendruomenės vienybės troškimas neatsiejamas nuo jos ištikimybės Evangelijai. Savo krikščioniškąjį pašaukimą įgyvendinančių asmenų atveju Susirinkimas kalba apie vidinį atsivertimą, dvasios atsinaujinimą 2.
Tad kiekvienam privalu radikaliau atsiversti į Evangeliją ir, niekad neišleidžiant iš akių Dievo plano, pakeisti savo žvilgsnį. Per ekumenizmą „įstabių Dievo darbų“ (mirabilia Dei) apmąstymas praturtėja naujomis erdvėmis, kuriose trivienis Dievas žadina malonės veikimą: suvokimu, kad Dvasia veikia kitose krikščionių bendruomenėse, šventumo pavyzdžių atradimu, šventųjų bendrystės didžiulių turtų patirtimi, sąlyčiu su nenumanytais krikščioniškosios užduoties aspektais.­ Atitinkamai padidėja atgailos poreikis, sąmoningiau pradedamas suvokti tam tikras brolišką meilę žeidžiantis atmetimas, tam tikras atsisakymas atleisti, tam tikras išdidumas, su Evangelija nesuderinamas užsispyrimas smerkti „kitą pusę“, iš nesveiko išpuikimo kylanti panieka. Tad visą krikščionių gyvenimą ženklina ekumeninis rūpestis, ir jie kviečiami leistis būti jo tartum formuojami.
1 Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dekretas dėl ekumenizmo Unitatis redintegratio, 7.
2 Plg. ten pat.

Jonas Paulius II, † 2005

Biografija