Spausdinti

Liturginiai tekstai B Gavėnios 3


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 24, 15–16

Visuomet mano akys į Viešpatį krypsta: jis mano kojas išpainios iš pinklių. Pažvelk į mane, manęs pagailėki, manęs – vienišo, skurdžiaus.

Arba:     Ez 36, 23–26

Viešpats byloja: „Kai pasirodysite verti manęs šventumu, surinksiu jus iš visos žemės, išliesiu ant jūsų tyro vandens. Bus jums nuplautos visos kaltybės, ir aš duosiu jums naują dvasią“.

Pradžios malda

Dieve, gailestingumo ir gerumo šaltini, liepęs pasninkais, maldomis ir gerais darbais gydyti sužeistas sielas, maloniai pažvelk į mus, išpažįstančius savo kaltumą, ir nuimk naštas, kurios slegia mūsų sąžines.

Pirmasis skaitinys     Iš 20, 1–17

Įstatymas duotas per Mozę
Iš Išėjimo knygos.
Viešpats kalbėjo visus šiuos žodžius: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergovės namų. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. [Nesidirbk jokios statulos ar paveikslo to, kas viršuje danguje, apačioje žemėje, vandenyje po žeme. Prieš juos nesižemink ir jiems netarnauk, nes aš, Viešpats, tavo Dievas, – pavydintis Dievas: tiems, kurie priešiški­ man, aš Dievas, kuris išieško tėvų skolą iš sūnų iki trečiosios ir ketvirtosios kartos, o tiems, kurie myli mane ir laikosi mano įsakymų, aš Dievas, kuris tūkstančiams rodo malonę.] Neprisiek melagingai Viešpaties, savo Dievo, vardu, nes Viešpats nepateisins kreivai jo vardu prisiekiančio.
Atmink šventadienį švęsti. [Šešias dienas gali triūsti ir visus savo darbus nudirbti. Septintoji diena yra šventė, skirta Viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia tau dirbti nė kokio darbo, – nei pačiam, nei tavo sūnui, nei dukteriai, nei tavo tarnui nei tarnaitei, nei tavo galvijui, taip pat nė ateiviui tavo buveinėje. Per šešias dienas Viešpats padarė dangų, žemę ir jūrą, ir visa, kas jiems priklauso, o septintąją dieną ilsėjo. Todėl ją Viešpats palaimino ir šventą paskelbė.]
Gerbk savo tėvą ir motiną, kad tavo gyvenimo dienos būtų ilgos šalyje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau atiduoda. Nežudyk. Nesvetimauk. Nevok. Neliudyk neteisiai prieš savo artimą. Negeisk savo artimo namų. Negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno ar tarnaitės, nei jo jaučio ar asilo, nei nieko iš to, kas yra tavo artimo“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 18, 8–11

Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.

Tobulas Viešpaties duotas Teisynas;

jis dvasią gaivina.
Pasakymas Viešpaties tvirtas,
išminties moko varguolį. –

Įsakymai viešpaties tiesūs, džiugina širdis,

paliepimas Viešpaties tyras,
akims duoda šviesybę. –

Viešpatis baimė gryna, tveria per amžius,

Viešpaties sprendimai tikri,
visi aliai vieno teisingi. –

Daug brangesni jie už auksą,

už tyriausiąjį auksą,
saldesni jie už medų,
tą korio skystį. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 1, 22–25

Mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žmonėms yra papiktinimas, bet pašauktiesiems – Dievo išmintis
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims – kvailystė. Bet pašauktiesiems – tiek žydams, tiek graikams – mes skelbiame Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dieviškoji kvailybė išmintingesnė už žmones ir dieviškoji silpnybė galingesnė už žmones.

Posmelis prieš Evangeliją     Jn 3, 16

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų; kiekvienas, kuris jį tiki, turi amžinąjį gyvenimą.

Evangelija     Jn 2, 13–25

Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiautojų jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane.“
Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“ Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes, Jėzui būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus stebuklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam visai ­nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.
Visus skaitinius galima imti ir iš A metų.

Atnašų malda

Šia Auka permaldautas, Viešpatie, atleisk mums nuodėmes ir išmokyk mus dovanoti savo kaltininkams.

Dėkojimo giesmė

Gavėnios, žr. čia.

Komunijos priegiesmis     Ps 83, 4–5

Net žvirblis pastoginę susiranda, blezdinga susikrauna lizdą vaikeliams. Ilgiuosi aukuro tavo, o dangaus kariuomenių Viešpatie, o mano Dieve, mano Valdove! Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau, Viešpatie, šlovę.

Komunijos malda

Užtikrini mums, Viešpatie, bekraštę dangaus laimę, kai čia, žemėje, maitinamės antgamtine šventosios Komunijos Duona; tegul kilnūs jos vaisiai pasirodo kasdieniniame mūsų gyvenime.