Spausdinti

Liturginiai tekstai C Advento 3


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis     Fil 4, 4. 5

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Viešpats yra arti!

Pradžios malda

Dieve, matai, kaip stropiai tavieji žmonės rengiasi Kalėdų šventei; padėk mums sulaukti brangiosios Išganytojo gimimo iškilmės ir su gaiviu džiaugsmu ją atšvęsti.

Pirmasis skaitinys     Sof 3, 14–18a

Viešpats džiaugsis tavim ir krykštaus
Iš pranašo Sofonijo knygos.
Krykštauk, Siono dukra! Džiūgauk Izraeli! Džiaukis ir linksminkis iš visos širdies, o dukra Jeruzale! Viešpats panaikino tau padarytąjį nuosprendį – privertė tavo priešus atsitraukti! Viešpats, Izraelio karalius, tavo viduje: daugiau nebereiks tau bijotis nelaimės. Jeruzalei tądien bus sakoma: „Nebijok, Sione! Nenuleisk rankų! Su tavim yra Viešpats, tavo Dievas, – išgelbėjimą nešąs galiūnas. Jam linksma smagu dėl tavęs, jis atnaujins tau savąją meilę, jis džiaugsis tavim ir krykštaus“. Aš tavo nelaimei padarysiu galą.

Atliepiamoji psalmė     Iz 12, 2–6

Džiūgauk ir krykštauk:
didis tavyje Izraelio Šventasis.

Štai mane gelbėja Dievas;

aš juo pasikliausiu ir nedrebėsiu.
Viešpats – mano jėga ir stiprybė,
jis mane išgelbėjo.
Džiaugdamies semsite vandenį
iš versmių išganingų. –

Dėkokite Viešpačiui!

Šaukitės jo vardo!
Skelbkit tautoms jo didinguosius darbus,
aukštinkite jo kilnųjį vardą! –

Šlovinkite Viešpatį:

nuostabių darbų jis padarė;
tegul visa žemė tai žino.
Džiūgauk ir krykštauk, Sione:
didis tavyje Izraelio Šventasis. –

Antrasis skaitinys     Fil 4, 4–7

Viešpats yra arti
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams.
Broliai! Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūnie žinomas visiems. Viešpats yra arti! Per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Posmelis prieš evangeliją     Iz 61, 1

Aleliuja. – Dievo dvasia ant manęs. Jis mane siuntė išganymo žinią nešti varguoliams. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 3, 10–18

O ką mums daryti?
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką gi mums daryti?!“ Jis joms sakydavo: „Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“ Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta“. Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“ Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė; jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.

Atnašų malda

Mūsų atsidavimo Auka, Viešpatie, tebus tau nuolat aukojama; tegul vis neš tuos šventus vaisius, kuriems yra įsteigta, ir stiprins išganymo kelyje.

Dėkojimo giesmė

Iki gruodžio 16 d.: Advento 1; nuo gruodžio 17 d.:  Advento 2

Komunijos priegiesmis    Plg. Iz 35, 4

Sakykite mažadvasiams: „Būkite tvirti, nebijokite! Pats Dievas ateis ir mus išgelbės.“

Komunijos malda

Tavęs, maloningasis Dieve, mes šaukiamės, kad šie dieviškos pagalbos šaltiniai išnaikintų mūsų ydas ir mus paruoštų artėjančioms šventėms.