Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 20


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Ps 83, 10–11

Tu mūsų skydas, o Dieve! Maloniai pažvelki, pažvelki į veidą savo pateptinio. Viena diena tavo atšlainiuos geresnė, negu tūkstantis kur kitur.

Pradžios malda

Dieve, tave mylintiems Tu dosniai teiki neregimųjų vertybių; uždek mūsų širdis savo meile, kad mylėtume tave visame kame ir labiau už visa ir laimėtume tavo pažadus, kurie pranoksta troškimus.

Pirmasis skaitinys     Jer 38, 4–6, 8–10

Leidai man gimti tokiam, kuris visai žemei nesantarvę neštų
Iš pranašo Jeremijo knygos.
Tuomet (kada, pasirodžius faraono kariuomenei, chaldėjų kariuomenė atsitraukė nuo Jeruzalės) didikai kalbėjo karaliui Cidkijui: „Tą Jeremiją reikia nužudyti, nes savo kalbomis jis smukdo išlikusių šitame mieste karių narsumą ir numuša nuotaiką visai tautai. Tasai žmogus juk ne gero siekia šiai tautai, o blogo“. Karalius Cidkijas atsakė: „Dabar jis jūsų rankose; karalius bejėgis prieš jūsų valią!“ Tada jie sugriebė Jeremiją ir įmetė į princo Malkijo šulinį, esantį sargybos kieme, virvėmis jį nuleidę į dugną. Vandens tenai nebuvo, tik dumblas, ir Jeremijas įklimpo į dumblą.
Vienas dvariškis, kušitas Ebed Melechas, kreipėsi į karalių: „Viešpatie, mano valdove, juk tai blogai, kaip tie vyrai pasielgė su pranašu Jeremiju: jį įmetė į šulinį, kad tas ten badu numirtų. Mieste nebėra gi duonos“. Tada karalius įsakė kušitui Ebed Melechui: „Paimk iš čia su savim tris vyrus ir ištrauk iš šulinio pranašą Jeremiją, kol tas nenumirė!“

Atliepiamoji psalmė     Ps 39, 2–4. 18

Viešpatie, skubėk man padėti!

Viešpaties aš laukte laukiau,

ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. –

Graudingąjį balsą išgirdo,

Mane iš vargo duobės jis ištraukė,
iš tos baisiausios klampynės.
Jis ant uolos mano kojas pastatė
ir sutvirtino mano žingsnius. –

Į mano lūpas naują giesmę įdėjo –

giesmę Dievui pagarbint.
Daugelis tai pamatys, ims Dievo bijotis,
tvirtai Viešpačiu viltis. –

Aš esu vargšas, beturtis,

tačiau manim rūpinas Viešpats.
Tik tu padėjėjas, vaduotojas mano, –
o mano Dieve, nedelsk su pagalba. –

Antrasis skaitinys     Žyd 12, 1–4

Ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse
Iš laiško Žydams.
Broliai! Mes, tokios gausybės liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas ­gėdos, ­iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia! O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, besigrumiant su nuodėme.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 10, 27

Aleliuja. – Manosios avys klauso mano balso, – sako Viešpats; – aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 12, 49–53

Esu atėjęs atnešti ne taikos, o nesantarvės
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys! Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.

Atnašų malda

Viešpatie, aukodami tai, ką esi mums davęs, mes gauname tave patį, tad priimk mūsų atnašas, kuriomis vyksta tie garbingi mainai.

Komunijos priegiesmis     Ps 129, 7

Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.

Arba:    Jn 6, 51

Viešpats Jėzus mums sako: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, – gyvens per amžius.“

Komunijos malda

Maloningasis Dieve! Mišių auka ir Komunija tapę Kristaus bendrininkais, karštai tave meldžiame, kad žemėje sugebėtume sekti jo pavyzdžiu, o danguje galėtume džiaugtis jo laime. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.