Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 4

 

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 105, 47

Gelbėk mus, Viešpatie Dieve, suspiesk tarp tautų išblaškytus, tai šlovinsim mes tavo vardą, didžiuosimės tau giedamu gyrium.

Pradžios malda

Viešpatie Dieve, padėk mums tave visa širdimi garbinti ir visus žmones išmintingai mylėti.

Pirmasis skaitinys     Jer 1, 4–5, 17–19

Pranašu tautoms tave aš paskyriau
Iš pranašo Jeremijo knygos.
Judo karaliaus Jošijo laikais man buvo paskelbtas Viešpaties žodis: „Dar prieš sutverdamas motinos kūne, tave aš buvau išsirinkęs; dar prieš paliekant tau motinos įsčias, tave aš pašventinau – pranašu tautoms tave aš paskyriau. Todėl susijuosk savo strėnas, stok jų akivaizdon ir skelbk jiems visa, ką tau paliepsiu! Tu jų nesibaimink, kad jų akyse aš tau neįvaryčiau baimės. Darau tave šiandien sutvirtintu miestu, geležiniu stulpu ir varine siena prieš visą kraštą – prieš Judėjos karalius, didžiūnus bei kunigus ir visą to krašto liaudį. Tegu jie kovos su tavim, tačiau tavęs neįveiks, nes aš esu su tavim, – sako Viešpats, – kad tau padėčiau“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 70, 1–6. 15 ir 17

Šlovins mano burna, Viešpatie, tavo pagalbą.

Tavo prieglobstin, Viešpatie, bėgu,

ir niekuomet man neteks kaisti iš gėdos.
Kaip teisingas esi, trauk mane, gelbėk,
kreipk į mane savo ausį, vaduoki! –

Tu būk man uola prisiglausti,

gelbėtis – galinga tvirtovė.
Tikrai, tu mano uola ir mano tvirtovė!
Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. –

Tu, Dieve, man ramstis,

tavimi aš viliuosi nuo pat savo jaunystės.
Nuo pat užgimimo mane tu globojai,
buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. –

Šlovins mano burna tavo teisybę,

tavo pagalbą – per visą dieną.
Kaip mokei, Dieve, mane nuo jaunystės,
skelbiu lig šiol tavo nuostabius darbus. –

Antrasis skaitinys     1 Kor [12, 31–13, 3]. 4–13

Pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia yra meilė
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korin­tiečiams.
Broliai! [Jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų! Ir aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau.]
Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs, kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas; tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu pilnai, kaip ir aš esu pilnai pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 4, 18–19

Aleliuja. – Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 4, 21–30

Jėzus, kaip ir Elijas bei Eliziejus, siunčiamas ne tik pas žydus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus pradėjo kalbėti Nazareto sinagogoje: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: „Argi jis ne Juozapo sūnus?“ O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man priminsite patarlę: ‘Gydytojau, pats pasigydyk’ – padaryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume“. Jis dar pridūrė: „Iš tiesų sakau jums: joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums: daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas trejus metus ir šešis mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet nė pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, o tik pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik siras Naamanas“. Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.

Atnašų malda

Dieve, maloniai priimk ir paversk atpirkimo Sakramentu šias mūsų tarnavimo dovanas, kurias sudėjome ant tavo altoriaus.

Komunijos priegiesmis     Ps 30, 17–18

Dieve, man, savo tarnui, malonųjį veidą parodyk, gelbėk mane: esi gailestingas! Tebūna gėda ne man, tavim pasikliovus.

Arba:     Mt 5, 3. 5

„Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.­ Palaiminti romieji: jie paveldės žemę“, – skelbia Kristus.

Komunijos malda

Išganymo sakramentais žmoniją gaivindamas, Viešpatie, padaryk, kad jų galybe visame pasaulyje išplistų tikrasis tikėjimas.