Spausdinti

Liturginiai tekstai ABC Kristaus Apsireiškimas

Trys Karaliai

 

Įvadas A B; Įvadas C.

Visuotinė malda

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C.

Įžangos priegiesmis      Plg. Mal 3, 1; 1 Krn 19, 12

Štai ateina Viešpats, Valdovas. Jo rankose viešpatavimas, valdžia ir galybė.

Pradžios malda

Dieve, tu šiandien kelrode žvaigžde tautoms apreiškei savo vienatinį Sūnų; teikis mus, tave tikėjimu jau pažįstančius, nuvesti ten, kur regėsime visą tavo didybę.

Pirmasis skaitinys     Iz 60, 1–6

Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi
Iš pranašo Izaijo knygos.
Kelkis, nušviski, Siono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi. Žemę štai sutemos gaubia, tautas tamsybė dar dengia. Tačiau virš tavęs Viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia. Tautos keliaus prie tavosios šviesos, karaliai – prie tau užtekėjusio spindesio. Pakelki akis, pažvelki aplinkui: visi štai renkasi pas tave keliauti. Tavo sūnūs atvyks iš toli, tavo dukros ant rankų bus nešamos. Tada tu dairysies ir spinduliuosi, širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis, nes plauks į tave jūros turtai, suplūs pas tave tautų lobiai. Apguls tave kupranugarių daugybė, Midijano ir Efos vienkupriai. Atvyks visi iš Sabos, auksu ir smilkalais nešini, skelbdami šlovinguosius Viešpaties darbus.

Atliepiamoji psalmė     Ps 71, 1–2. 7–8. 10–13

Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.

O Dieve, savo išmintį duoki valdovui,

tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą,
kad jis valdytų tautą kaip dera,
būtų teisingas tavo vargdieniams. –

Klestės jo dienomis teisingumas,

gražiausia ramybė – kol švies padangėj mėnulis.
Jis viešpataus nuo Jūros lig Jūros,
nuo Upės ligi žemės skritulio krašto. –

Salų ir Tarsio valdovai jam mokės duoklę,

dovanas neš jam Arabijos, Sabos valdovai!
Visi valdovai parpuolę jį garbins,
tarnaus visi jam pagonys. –

Jis juk vaduos pagalbos maldaujantį vargšą,

tą nelaimingą, kuriam nepadeda niekas.
Jis gailės vargšo, beturčio
ir savo varguoliams gelbės gyvybę. –

Antrasis skaitinys     Ef 3, 2–3a. 5–6

Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams.
Broliai! Jūs esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui: apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kuri ankstyvesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams; pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, priklauso bendram kūnui ir drauge laukia pažado Kristuje Jėzuje iš Evangelijos.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 2, 2

Aleliuja. – Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 2, 1–12

Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą – Izraelį’“. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.
Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant ­žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu keliu pasuko į savo kraštą.

Atnašų malda

Maloniai pažvelk, Viešpatie, į savo Bažnyčios dovanas; ji tau dabar atnašauja nebe auksą, smilkalus ir mirą, bet aukoja ir priima patį Jėzų Kristų kurį anos dovanos vaizdavo. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Kristus – tautų šviesa.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Pasaulio tautoms tu atskleidei šiandien žmonijos išganymo paslaptį: Kristaus apsireiškimu žmogaus mirtingame kūne tu mus iškėlei į jo nemirtingumo garbę. Todėl mes su angelais ir arkangelais, ir su visa dangaus dvasių bendruomene niekuomet nepaliausime tave garbinę giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Plg. Mt 2, 2

Mes matėme užtekant Mesijo žvaigždę ir atvykome su dovanomis jo pagarbinti.

Komunijos malda

Visada ir visur, Viešpatie, dangaus šviesa mums tešviečia, kad tyru protu suvoktume ir kilniais jausmais priimtume paslaptį, kurioje leidi mums dalyvauti.

Iškilmingas palaiminimas

Dievas, pašaukęs jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą, tesuteikia jums savo palaimą ir testiprina jūsų širdyse tikėjimą, viltį ir meilę.
Amen.
Tepadeda jums ryžtingai sekti Kristumi, kuris šiandien pasauliui yra apsireiškęs kaip tamsoje spindinti šviesa, idant ir jūs šviestumėte savo broliams.
Amen.
Pabaigusius šios žemės kelionę tepasišaukia jus per tikrąją šviesą – Viešpatį Kristų, kurio ieškojo ir džiūgavo radę žvaigždės vedami išminčiai.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.