Spausdinti

Liturginiai tekstai C Šventoji Šeima


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis      Lk 2, 16

Piemenys nusiskubino ir rado Mariją su Juozapu ir kūdikį, paguldytą ėdžiose.

Pradžios malda

Dieve, šventąją Šeimą davęs gražiausiu pavyzdžiu, padėk mums ja sekti kasdienėmis dorybėmis ir tarpusavio meile, kad paskui galėtume tavo dangiškuose namuose džiaugtis amžinu atpildu.

Pirmasis skaitinys     1 Sam 1, 20–22. 24–28

Samuelis tepriklauso Viešpačiui visą savo gyvenimą
Iš pirmosios Samuelio knygos.
Atėjus metui, Hana pagimdė sūnų ir praminė Samueliu, „nes, – ji taip sakė, – aš išmeldžiau jį iš ­Viešpaties“. Po to Elkanai su visa šeimyna vel išsiruošus aukoti Viešpačiui metinės atnašos ir pažadėtų gėrybių, Hana su juo nebevyko, tik savo vyrui pasakė: „Vaikelį aš paaukosiu tik nujunkiusi; tada jis tegu stoja Viešpaties akivaizdon ir ten visuomet pasilieka“. Nujunkiusi sūnų Samuelį, Hana iškeliavo su juo į Šilą; kartu ji pasiėmė treigį jautuką ir saiką miltų bei vynmaišį vyno. Ji nuvedė vaiką į Šilą Viešpaties šventovėn. Tasai tebebuvo dar labai mažas. Jautuką jie ten papjovė kaip auką, o berniuką perdavė Eliui. Tuomet Hana prabilo: „Atleisk, gerbiamasis, galiu aš prisiekti savo gyvybe! Esu ta pati moteriškė, kuri prieš tave čia stovėjo maldaudama Viešpatį. Meldžiausi dėl šito berniuko. Ir Viešpats išklausė mano maldavimą – suteikė man, ko prašiau jį. Aš išmeldžiau vaiką kaip dovaną, kurios reikalauti sau gali Viešpats. Todėl tepriklauso jis Viešpačiui visą savo gyvenimą“. Ir jie ten pagarbino Viešpatį.
Skaitiniai prieš evangeliją gali būti kaip A metais

Atliepiamoji psalmė     Ps 83, 2–3. 5–6. 9–10

Viešpatie, laimingi, kurie namuose tavo gyvena.

Kaip miela man tavo buveinė,

Dangaus kariuomenių Viešpatie!
Siela man ilgisi, alpsta
Viešpaties kiemo atšlainių.
Mano širdis ir mano kūnas
džiūgaudami sveikintų gyvąjį Dievą. –

Laimingi, kurie namuose tavo gyvena,

nuolatos teikia tau, Viešpatie, šlovę.
Laimingas žmogus, kurį remia tavo pagalba,
kuris šventąją vietą lankyti panūdo. –

O dangaus kariuomenių Dieve, išgirsk mano maldą!

Tegu ją tavo ausys pagauna, Dieve Jokūbo!
Tu mūsų skydas, o Dieve! Maloniai pažvelki,
pažvelki į veidą savo pateptinio. –

Antrasis skaitinys     1 Jn 3, 1–2. 21–24

Mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame!
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško.
Mylimieji! Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. O štai jo įsakymas: kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumyse pasilieka, mes žinome iš Šventosios Dvasios, kurią jis mums davė.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Apd 16, 14b

Aleliuja. – Atverk, Viešpatie, mūsų širdį tavo Sūnaus žodžiams. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 2, 41–52

Gimdytojai rado Jėzų tarp mokytojų
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo jo jo ieškoti tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį Šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

Atnašų malda

Aukojame tau, Viešpatie, permaldavimo Auką ir, Dievo Gimdytojos Mergelės Marijos bei šventojo Juozapo užtariami, karštai meldžiame mūsų šeimoms teikti malonę, stiprinti santarvę.

Dėkojimo giesmė

Kalėdų

Komunijos priegiesmis

Mūsų Dievas buvo matomas žemėje, draugavo su žmonėmis.

Komunijos malda

Maloningasis Tėve, tu mus stiprini dangiškaisiais sakramentais; padėk mums nuolat sekti šventosios Šeimos pavyzdžiu ir, baigus šio pasaulio vargus, susitikti su ja amžinybėje.