Spausdinti

Meditacija C Šv. Šeima


Liturginiai tekstai

Marijos širdyje

 

Marija, širdyje sau svarstydama visa tai, ką sužinojo skaitydama, klausydamasi, stebėdama, didžiai augo ti­kėjimu, turtėjo nuopelnais, vis labiau apšviečiama išminties, vis labiau ir labiau deginama meilės ugnies! Gaivinama jai besiveriančių dangiškųjų slėpinių, ­kupina džiaugsmo, sklidina dvasios, ji krypo į Dievą, o viduje laikėsi nuolankiai. Tokie jau yra dieviškosios malonės vaisiai, kad iš gilumų kelia į aukštybes ir perkeičia iš garbės į didesnę garbę (plg. 2 Kor 3, 18).
Tikrai palaiminta Mergelės siela, kuri, veikiama joje apsigyvenusios Dvasios ir pasiduodama jos vedimui, visuose dalykuose klausė, ką liepia Dievo Žodis. Vadovavosi ne savo protu, ne savo sprendimu; tačiau girdėdama, kuo tikėti viduje nurodo išmintis, taip ir elgėsi išorėje paklusdama kūnu. Dieviškajai Išminčiai, statančiai Bažnyčios namus, kuriuose pati apsigyvens, iš tiesų tiko kaip tarpininke naudotis švenčiausiąja Marija, dėl jos klusnumo Įstatymui, dėl jos sielos tyrumo, dėl jos deramo nuolankumo ir dvasinės aukos.
Sek ja, tikinčioji siela. Idant nutyrintum dvasią ir pajėgtum apsivalyti nuodėmių purvą, įženk į savo širdies šventovę. Ten Dievas labiau negu patį darbą pastebi meilę, įdėtą į visa, ką darome. Todėl, jeigu uoliai kontempliuodami sielą keliame į Dievą ir Jam atsiduodame arba ugdydamiesi dorybes ir pagirtinais darbais pagelbėdami savo artimiesiems rūpinamės būti išmintingi, elkimės taip skatinami vien Kristaus meilės. Iš tiesų [Dievui] priimtina šitokia dvasinio tyrėjimo auka, ne rankų darbu aukojama, o širdies šventovėje, į kurią Viešpats Kristus su džiaugsmu įžengia.
Šv. Laurynas Justinianis, † 1455