Spausdinti

Biografijos D
Diadochas Fotikietis (V a.)

 

Vyskupas Diadochas Fotikietis, gimęs Graikijoje, gyvenęs V amžiuje, buvo ryžtingas monofizizmo priešininkas. Diadocho „Šimtas skyrių apie pažinimą arba apie dvasinį tobulumą“ skirtas vienuolių bendruomenei, kurios dvasios tėvas jis yra. Dvasių skyrimas yra centrinė pirmųjų amžių dvasingumo tema. Šv. Atanazas ir Kasijonas taip pat pateikia tradicines su šiuo klausimu susijusias taisykles. Šis dvasinis pojūtis visada laikomas Šventosios Dvasios dovana. Meditacija A eilinis 17.
Didachė (II a.)

 

„Didachė“, arba „Dvylikos Apaštalų doktrina“, yra II amžiaus krikščionių bendruomenių dokumentas. Tai nepaprastai įdomus tekstų rinkinys, pateikiantis žinių apie liturginį gyvenimą ir pirmąsias Bažnyčios pastoracines kryptis; jame esama ir labai tyro lyrizmo puslapių, nemažinančių liudijimo vertės. Meditacija A eilinis 7.
Dirsytė, Adelė (1909–1955)

 

Gimė 1909 m. balandžio 15 d. Kėdainių apskrityje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos-filosofijos fakultete. Dalyvavo ateitininkų veikloje, dirbo Lietuvių katalikių moterų draugijoje, rūpinosi našlaičių ir vargšų šalpa. Rašė straipsnius ir religinę poeziją. Nuo 1940 m. dirbo pedagoginį darbą. 1946 m. sovietinio saugumo suimta, nuteista 10 metų už dalyvavimą „kontrrevoliucinėje ateitininkų veikloje“. Norėdama išlaikyti žmoniškumą kalinių širdyse, Adelė Dirsytė organizuodavo bendruomenines maldas, švenčių minėjimus, skatino kurti maldas ir pati parašė pasauliui žinomą maldaknygę „Marija, gelbėk mus“.
Už šią veiklą lagerių administracijos nuolatos buvo persekiojama ir kankinama. Chabarovsko kalėjimo ligoninės pažymoje nurodyta, kad Adelė Dirsytė mirė 1955 m.  Meditacija C Didysis Penktadienis.Dorotėjas Gazietis (VI a.)

 

Šv. Dorotėjas gimė VI amžiaus pradžioje, greičiausiai Antiochijoje, pasiturinčių krikščionių šeimoje. Po studijų įstojo į abato Serido vienuolyną, kuriam vadovavo du „didieji senoliai“ – atsiskyrėliai Barzanufas ir Jonas. Kantriai jų vedamas, Dorotėjas stropiai ėjo Evangelijos keliais, o vėliau ir pats įkūrė vienuolyną prie Gazos ir tapo jo abatu.
Dorotėjo mokymas, kurį jis dėstė savo vienuoliams, mus pasiekė per jo „Pamokymus“, kuriuose „dykumos askezė“ perteikiama paprastai ir su stebėtinai tvirtu realybės jausmu. Meditacija B Gavėnios 4.Džiusanis Luidžis (Luigi Giussani, 1922–2005)

 

Luidžis Džiusanis gimė netoli Milano, turėjo labai pamaldžią motiną ir muzikalų tėvą. Įšventintas kunigu mokė tikybos mokykloje, o vėliau ir universitete. Čia jis suvokė nukrikščionėjimo mastą. Tuomet įkūrė studentų judėjimą, pavadintą „Bendrystė ir išsilaisvinimas“, kuris labiausiai išplito Jono Pauliaus II pontifikato metais, vienydamas 100 000 narių Italijoje ir įsikurdamas daugiau nei 75 šalyse. Luidžis Džiusanis mylėjo grožį, buvo atviras dialogui bei mokantis įsiklausyti į šiuolaikinio žmogaus poreikius. Stiprus tikėjimas ir veikla, ypač tarp jaunų žmonių, įtikinamai kvietė asmeniškai susitikti su Kristumi, kuris visiškai ir galutinai išpildo žmogaus širdies lūkesčius. Jis gyveno pavyzdingą gyvenimą ir buvo tvirtai ištikimas Bažnyčiai. Meditacija A Šeštinės.