Spausdinti

Biografijos L
„Laiškas Diognetui“ (II a.)

 

XV a. atrastas vienintelis laiško Diognetui rankraštis yra apologija. Atrodo, jis buvo parašytas apie 200 metus Graikijoje arba Aleksandrijoje. Tekste išdėstytas mokymas apie Kristų atspindi šv. Pauliaus mokymo dvasią. Tai unikalus dokumentas, savo tvirtais ir aiškiais argumentais liudijantis krikščionybės naujumą. Meditacija B 11 16Laurynas Justinianis (Lorenzo Giustiniani, 1381–1455)

 

Gimęs Venecijoje. Šv. Laurynas atsižadėjo lengvo ir malonaus gyvenimo, kuris jam buvo pažadėtas, ir sulaukęs 19 metų įstojo į regulinius Šventojo Jurgio kanauninkus Algos saloje. Ten jis buvo tikras askezės ir nusižeminimo pavyzdys. 1433 m. tapęs vyskupu toliau gyveno kaip varguolis, daugiausia stengėsi pagelbėti nelaimingiesiems. Šv. Laurynas mirė 1455 m., tais pačiais metais, kada įkūrė Venecijos patriarchatą, kurio pirmuoju patriarchu pats buvo. Nors mažai studijavęs, Laurynas paliko raštų, kupinų paprasto ir puikaus mokymo, turtingų sukrečiančiomis formuluotėmis, aktualiomis mums ir šiandien. Meditacija C Šv. Šeima.Leonas Didysis (mirė 461)

 

Šv. Leonas buvo išrinktas popiežiumi 440 m., o mirė 461 m. Nors jo pontifikato metais kilo nesutarimų tarp Rytų ir Vakarų, jis sugebėjo pasiekti, kad visi pripažintų Romos sosto autoritetą. Rašytinį šv. Leono palikimą sudaro laiškai ir daugybė pamokslų, kuriuose šis ganytojas labai išraiškingai išdėsto tradicinę kristologinę doktriną. Meditacija A Gavėnios 1Meditacija B eilinis 32; Meditacija C 2 sek. po Kalėdų.Libermanas Pranciškus (François Libermann, 1802–1852)

 

Pranciškus, Savernos (Saverne, Elzasas) rabino sūnus, 1826 m. atsivertė į krikščionybę. Kunigu įšventintas 1841 metais. Trokšdamas evangelizuoti juodosios rasės žmones, jis įkūrė Švč. Marijos Širdies draugiją, kuri 1848 m. susijungė su Šventosios Dvasios kongregacija. Tėvas Libermanas parašė daug kūrinių, kuriuose atsiskleidė kaip giliai dvasingas, labai drąsus, pranašiškų įžvalgų turintis misionierius. Meditacija B eilinis 2.
Liudvikas Marija Grinjonas iš Montforto (Louis Marie Grignon de Montfort, 1673–1716)

 

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas iš Montforto 1700 m. tapo kunigu ir savo kunigišką gyvenimą paskyrė krikščionybei Prancūzijos vakaruose atgaivinti, pamokslaudamas liaudies misijose. Neeilinis apaštalas savo tiesioginiu žodžiu paskatino daugelio grįžimą prie Dievo. Tačiau jam nepavyko išvengti priešiškumo ir šmeižtų. Būdamas didžiai pamaldus Mergelei Marijai, jis įsteigė Marijos draugijos misionierių kongregaciją (montfortiečius) ir Išminties dukterų kongregaciją, kurios tęsia jo veiklą ir plačiai skleidžia jo „Traktatą apie maldingą Švč. Mergelės garbinimą“. Meditacija A 11 16; Meditacija B 09 14.Liustižė, Žanas Mari (Jean-Marie Lustiger, 1926–2007)

 

Gimė Paryžiuje, iš Lenkijos atvykusių žydų šeimoje. Karo metais atrado krikščionybę ir paprašė krikšto būdamas 14 metų. Jo motina areštuojama, išvežama į Osvencimą ir nužudoma. Liustižė įstoja į kunigų seminariją ir įšventinamas kunigu. Iš pradžių studentų kapelionas, paskui klebonas Paryžiuje, vėliau, 1981 m., tampa vyskupu Orleane, po to Paryžiuje, čia liks 24 metus. Jautrus pasauliečių ir kunigų formavimo klausimams, pastoracijai; dialogo tarp katalikų ir žydų skatintojas, taip pat turėjo įtakos mokslo, politikos ir religijos pasauliui. Meditacija C Pelenė.Lubich Chiara (g. 1920)

 

Krikščionė Chiara Lubich, gimusi Tridente (Italija), labiausiai pagarsėjo savo dvasiniais raštais ir meditacijomis, sulaukusiais didelio pripažinimo ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ji įkūrė platų evangelinį Fokoliarų (Focolarini) judėjimą, pasklidusį po visas pasaulio šalis.  Meditacija A eilinis 23Meditacija B Kristus Karalius; Meditacija C 11 16.