Spausdinti

Visuotinė malda Sekminių

Liturginiai tekstai (vigilija)

Liturginiai tekstai ALiturginiai tekstai B; Liturginiai tekstai C

 

Broliai ir seserys, teateina Dvasia į pagalbą mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turėtume deramai melsti; ji pati mūsų lūpomis išsakys prašymus, patinkančius Dievui.
•    Melskimės už visoje žemėje pasklidusius visų kalbų žmones; tesuvienija juos Dvasia vienoje Bažnyčioje, kad jie skelbtų nuostabius Dievo darbus.
Dieve, apšviesk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, už ganytojus ir už visus tikinčiuosius; tegu įvairiems Kristaus kūno nariams viena Dvasia išlieja savo malonės dovanas.
•    Melskime už pasaulio tautas ir jų vadovus: tesunaikina Šventosios Dvasios ugnis tai, kas kliudo teisingumui ir taikai.
•    Melskime už kenčiančius nuo bado, ligų, skurdo, už engiamus krikščionis, už karo aukas, už visus prislėgtuosius: tenuveda juos Dvasia į garbingą Dievo vaikų laisvę.
•    Melskime už (*** ir už visus) mirusius tikinčiuosius: gavę Dvasios pradmenis, jie laukia savo kūnų atpirkimo ir Dievo vaikų garbės.
•    Melskime už čia susirinkusius: tenumalšina Šventoji Dvasia mūsų sielų troškulį ir tetrykšta iš mūsų širdžių gyvojo vandens versmės.
Viešpatie, garbinga šios dienos iškilmė tepripildo mus džiaugsmo; tegu vaisingas Šventosios Dvasios veikimas įsismelkia į mūsų kūnus ir sielas, kad visuose Bažnyčios nariuose gausiai išlietos jos dovanos neštų vaisių. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.