Spausdinti

Liturginiai tekstai C Sekminės


Sekminių dienos Mišios

 

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Procesija

 

Pradžioje prie altoriaus vieną kartą giedamas priegiesmis, o paskui giesmė, einant aplink bažnyčią.

Priegiesmis

Dvasią atsiuntęs stebuklingai, Dievo Sūnau, atleidi mums gailestingai. Tikime tave prisikėlusį, mums dangų atvėrusį, nuo amžinosios mirties mus išgelbėjusį, aleliuja, aleliuja.

Giesmė

Kunigas užgieda giesmę „Linksma diena“ (žr. čia), kurios baigiamasis posmas šiandien giedamas šitaip:
Šventosios Dvasios atsiuntimu duok mums kalčių atleidimą,
tegul ir mus džiaugsmas ima! Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Priegiesmis ir malda

Sugrįžus prie didžiojo altoriaus, stovint triskart giedamas priegiesmis, o po jo – kreipinys su atsaku ir malda.
Imkite Šventąją Dvasią!
Kam atleisite nuodėmes,
Tam jos bus atleistos, aleliuja.
Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja.
Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Melskimės. –

Visagali gailestingasis Dieve, suteik tą malonę, kad atėjusi Šventoji Dvasia apsigyventų mumyse ir padarytų mus savo garbės šventove. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.
Mišios po procesijos pradedamos garbės himnu, praleidus visa kita.

 

Mišios

 

Įžangos priegiesmis      Išm 1, 7

Viešpaties Dvasia pripildė pasaulį; ji visa vienija ir duoda kalbų dovaną, aleliuja.

Arba:    Rom 5, 5; 8, 11

Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mumyse gyvena, aleliuja.

Pradžios malda

Dieve, šiandienės šventės veikme tu kiekvienoje tautoje ir šalyje pašventini visuotinę savo Bažnyčią; paskleisk po visą pasaulį Šventosios Dvasios dovanas ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio uolumo, kokiu jas dieviškai dosniai apdovanojai pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje.

Pirmasis skaitinys     Apd 2, 1–11

Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti
Iš Apaštalų darbų.
Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir ­arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 103, 1. 24. 29–31. 34

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią
ir atnaujinki žemės veidą.
Arba:
Aleliuja.

Tu, mano siela, Viešpatį šlovink!

Viešpatie Dieve, koks esi didis.
Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!
Juos išmintingai sukūrei, jų pilna žemė. –

Tau pasislėpus, jie išsigąsta,

krinta, kai atimi kvapą, ir dulkėmis virsta.
Atsiunti tu savo Dvasią, ir kyla gyvybė,
ir atnaujini žemės veidą. –

Šlovinkim viešpatį amžiais,

kad jisai džiaugtųsi savo kūryba.
Tebus malonus jam mano gyrius,
ir aš Viešpačiu džiaugsiuos. –

Antrasis skaitinys ir evangelija gali būti kaip A metais

Antrasis skaitinys     Rom 8, 8–17

Visi, kurie vadovaujasi Dievo Dvasia, yra Dievo vaikai
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams
Broliai! Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas, tiesa, marus dėl nuodėmės, bet dvasia – gyva dėl teisumo. Jei mumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis – prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų – atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną – mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus – gyvensite. Visi, kurie vadovaujasi Dievo Dvasia, yra Dievo vaikai. Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“ Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.

Sekvencija

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas!
Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy!
O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą!
Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!
Duok mums, mylintiems tave, tikintiems tava galia,
dovanų septynetą!
Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!

Posmelis prieš evangeliją

Aleliuja. – Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk jose savo meilės ugnį. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 14, 15–16. 23b–26

Šventoji Dvasia išmokys jus visko
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs“.

Atnašų malda

Viešpatie, tegul Šventoji Dvasia atidengia šios Aukos turtus ir veda mus į pilnatvę, kaip yra žadėjęs tavo Sūnus Jėzus Kristus. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Sekminių paslaptis.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, Apvainikuodamas Velykų paslaptį, visiems per vienatinį tavo Sūnų gavusiems įvaikių malonę tu šiandien atsiuntei Šventąją Dvasią. Pačioje Bažnyčios pradžioje Šventoji Dvasia visas tautas išmokė pažinti dievybę ir įvairių kalbų žmones sutelkė į vieną tikėjimą. To dėlei, Sekminių švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų minių minios garbės giesmę tau nepaliauja giedoję: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Apd 2, 4. 11

Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir skelbė įstabius Dievo darbus, aleliuja.

Komunijos malda

Dieve, tu savo Bažnyčią turtini dangaus dovanomis; išsaugok duotąsias malones, kad joje visuomet būtų gyva Šventosios Dvasios veikla ir dvasinis valgis brandintų amžinojo atpirkimo vaisius.

Iškilmingas palaiminimas

Dievas, šviesybių Tėvas, Šventosios Dvasios atsiuntimu šiandien nušvietęs mokinius, tedžiugina jus savo palaima ir Dvasios dovanų gausa.
Amen.
Virš apaštalų pasirodžiusi nuostabioji ugnis teišdildo jūsų širdyse visokį blogį ir skaidriai tenušviečia savo šviesa.
Amen.
Įvairių kalbų tautas sujungęs į vieno tikėjimo šeimą, tepadeda jums ištvermingai gyventi tikėjimu ir akis į akį išvysti, ko su viltimi trokštate.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydi jus Viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.
Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja.