Spausdinti

Liturginiai tekstai A Sekminės


Šventosios Dvasios atsiuntimas

Sekminės


Procesija kaip ir C metais žr. čia

Visuotinė malda

Meditacija

Mišios

Įžangos priegiesmis      Išm 1, 7

Viešpaties Dvasia pripildė pasaulį; ji visa vienija ir duoda kalbų dovaną, aleliuja.

Arba:    Rom 5, 5; 8, 11

Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mumyse gyvena, aleliuja.

Pradžios malda

Dieve, šiandienės šventės veikme tu kiekvienoje tautoje ir šalyje pašventini visuotinę savo Bažnyčią; paskleisk po visą pasaulį Šventosios Dvasios dovanas ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio uolumo, kokiu jas dieviškai dosniai apdovanojai pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje.

Pirmasis skaitinys     Apd 2, 1–11

Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti
Iš Apaštalų darbų.
Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 103, 1. 24. 29–31. 34

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią
ir atnaujinki žemės veidą.
Arba:
Aleliuja.

Tu, mano siela, Viešpatį šlovink!

Viešpatie Dieve, koks esi didis.
Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!
Juos išmintingai sukūrei, jų pilna žemė. –

Tau pasislėpus, jie išsigąsta,

krinta, kai atimi kvapą, ir dulkėmis virsta.
Atsiunti tu savo Dvasią, ir kyla gyvybė,
ir atnaujini žemės veidą. –

Šlovinkim viešpatį amžiais,

kad jisai džiaugtųsi savo kūryba.
Tebus malonus jam mano gyrius,
ir aš Viešpačiu džiaugsiuos. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 12, 3b–7. 12–13

Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatintų. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint jų daugumo, sudaro vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia.

Sekvencija

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas!
Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy!
O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą!
Be Tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!
Duok mums, mylintiems Tave, tikintiems Tava galia,
dovanų septynetą!
Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!

Posmelis prieš evangeliją

Aleliuja. – Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk jose savo meilės ugnį. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 20, 19–23

Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu: imkite Šventąją Dvasią
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

Atnašų malda

Viešpatie, tegul Šventoji Dvasia atidengia šios Aukos turtus ir veda mus į pilnatvę, kaip yra žadėjęs tavo Sūnus Jėzus Kristus. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Sekminių paslaptis.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, Apvainikuodamas Velykų paslaptį, visiems per vienatinį tavo Sūnų gavusiems įvaikių malonę tu šiandien atsiuntei Šventąją Dvasią. Pačioje Bažnyčios pradžioje Šventoji Dvasia visas tautas išmokė pažinti dievybę ir įvairių kalbų žmones sutelkė į vieną tikėjimą. To dėlei, Sekminių švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų minių minios garbės giesmę tau nepaliauja giedoję: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Apd 2, 4. 11

Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir skelbė įstabius Dievo darbus, aleliuja.

Komunijos malda

Dieve, tu savo Bažnyčią turtini dangaus dovanomis; išsaugok duotąsias malones, kad joje visuomet būtų gyva Šventosios Dvasios veikla ir dvasinis valgis brandintų amžinojo atpirkimo vaisius.

Iškilmingas palaiminimas

Dievas, šviesybių Tėvas, Šventosios Dvasios atsiuntimu šiandien nušvietęs mokinius, tedžiugina jus savo palaima ir Dvasios dovanų gausa.
Amen.
Virš apaštalų pasirodžiusi nuostabioji ugnis teišdildo jūsų širdyse visokį blogį ir skaidriai tenušviečia savo šviesa.
Amen.
Įvairių kalbų tautas sujungęs į vieno tikėjimo šeimą, tepadeda jums ištvermingai gyventi tikėjimu ir akis į akį išvysti, ko su viltimi trokštate.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydi jus Viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.
Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja.