Spausdinti

Liturginiai tekstai 03 19


Šv. Juozapas

Švč. M. Marijos sužadėtinis

Iškilmė

Biografija

Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija A; Meditacija B; Meditacija C

Įžangos priegiesmis     Plg. Lk 12, 42

Skaistusis Juozapas – užvaizdas ištikimas ir sumanus. Jį Viešpats paskyrė vadovauti Šventajai Šeimai.

Pradžios malda

Visagali Dieve, tu šventojo Juozapo ištikimai globai patikėjai žmonijos atpirkimo daigus: tegul jo globojama tavoji Bažnyčia visuomet stropiai saugo bei vykdo išganymo paslaptis.

Pirmasis skaitinys    2 Sam 7, 4–5a. 12–14a. 16

Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą
Iš antrosios Samuelio knygos.
Viešpats kalbėjo pranašui Natanui: „Eik ir pranešk mano tarnui Dovydui: Tai sako Viešpats: ‘Kai, pasibaigus tavo dienoms, tu ilsėsies pas tėvus, aš tavo palikuonį, kilusį iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdiniu ir sutvirtinsiu­ jo viešpatavimą. Jis pastatys man namus, o aš padarysiu,­ kad jo viešpatavimo sostas laikytųsi amžiais. Aš jam būsiu tėvas, o jis man bus sūnus. Tavo namai ir valdžia mano dėka tvers amžiais, tavo sostas bus tvirtas’“.

Atliepiamoji psalmė    Ps 88, 2–3. 4–5. 27 ir 29

Gyvuos jojo ainiai per amžius.

Aš, Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius,

kartų kartoms savo burna garsinsiu tavo ištikimybę.
Juk pasakyta: „Santarvės malonė užtikrinta amžiams“.
Tvirta kaip dangus tavo, Dieve, ištikimybė. –

„Sudariau aš sandorą su išrinktuoju.

Aš Dovydui, savo tarnui, prisiekiau:
‘Giminę tavo amžiams sukūriau,
Kartų kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu’“. –

„Jisai man sakys: ‘Tu mano Tėvas, tu mano Dievas

ir priebėga man išsigelbėt’.
Aš būsiu per amžius jam maloningas,
tvirta pasiliks sandora mūsų“. –

Antrasis skaitinys    Rom 4, 13. 16–18. 22

Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Ne įstatymu buvo paremtas Abraomui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Taigi paveldėjimas ­priklauso nuo tikėjimo, kad tikrai būtų iš malonės ir kad pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi Abraomo tikėjimą. O jis yra visų mūsų tėvas, kaip parašyta: „Aš padariau tave daugelio tautų tėvu“; – tėvas prieš Dievą, kuriuo jis tikėjo, kuris atgaivina numirusius ir iš nebūties pašaukia būti daiktus. Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsiąs daugelio tautų tėvu, kaip pasakyta: „Tokia bus tavoji ainija“. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu.

Posmelis prieš evangeliją    Ps 83, 5

(Aleliuja). – Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau, Viešpatie, šlovę. – (Aleliuja.)

Evangelija    Mt 1, 16. 18–21. 24a

Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą­ iš nuodėmių“. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta.

Arba     Lk 2, 41–51a

Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus.

Atnašų malda

Leisk, mums, Viešpatie, tyromis širdimis taip tarnauti tavo altoriui, kaip šventasis Juozapas su tėvišku atsidavimu tarnavo iš Mergelės Marijos gimusiam Atpirkėjui, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Šv. Juozapo, švč. M. Marijos sužadėtinio, garbei
Tikrai verta it teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau, dangaus Tėve, dėkoti, o šiandien, kai pagerbiame šventąjį Juozapą, tave didinga giesme garbinti, šlovinti ir aukštinti. Tą teisų vyrą tu išrinkai Mergelės, Dievo Gimdytojos, Sužadėtiniu: jį, ištikimą ir išmintingą savo tarną, paskyrei Šventosios Šeimos galva, kad jis su tėviška meile globotų Šventosios Dvasios veikimu pradėtą vienatinį tavo Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums, meldžiame, prie jų prisidėti – drauge su jais nuolankiai tau giedoti: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Mt 25, 21

„Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, eik šen į savo šeimininko džiaugsmą!“ – kviečia Viešpats.

Komunijos malda

Neapleisk, Viešpatie, šventojo Juozapo iškilme besidžiaugiančios savo šeimos, kurią pasotinai altoriaus valgiu, ir suteiktas jai dovanas maloningai saugok ilgiausius laikus.