Spausdinti

Liturginiai tekstai 06 24 d.


Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Iškilmė

Išvakarių mišios

 Dienos mišios

Visuotinė malda

Meditacija A ; Meditacija B; Meditacija C

Įžangos priegiesmis     Jn 1, 6–7; Lk 1, 17

Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir parengtų Viešpačiui tobulą tautą.

Pradžios malda

Dieve, tu šventąjį Joną Krikštytoją paskatinai rengti tobulą tautą Viešpačiui Kristui; duok savo žmonėms dvasinio džiaugsmo malonę ir visų tikinčiųjų širdis kreipk į ramybės ir išganymo kelią.

Pirmasis skaitinys     Iz 49, 1–6

Tave padarysiu tautų šviesa
Iš pranašo Izaijo knygos.
Klausykite, salos, išgirskite, tolimos tautos! Ma­ne Viešpats pašaukė, man dar negimus; dar motinos įsčiose man tebebūnant, jis ištarė manąjį vardą. Jis mano burną padarė panašią į aštrų kalaviją ir paslėpė mane savo rankos šešėlyje. Mane jis pavertė smailia strėle ir įsidėjo į savo strėlinę. Jis man pasakė: „Tu, Izraeli, esi tarnas, per kurį savo garbę aš noriu apreikšti“. Bet aš kalbėjau: „Veltui aš stengiaus, tuščiai ir bereikal jėgas eikvojau. Tačiau mano teisės Viešpaties rankoje, ir mano atlygis pas manąjį Dievą“. Dabar kalba Viešpats, kuris, dar motinos įsčiose man tebebūnant, mane savuoju tarnu padarė, kad aš jam Jokūbą parvesčiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Taip buvau pagerbtas Viešpaties akyse, ir mano Dievas man buvo stiprybė. Jis tarė: „Per maža tau būti mano tarnu tiktai tam, kad pakeltum Jokūbo gimines ir sugrąžintum išlikusius Izraelio žmones. Todėl aš tave padarysiu tautų šviesa, kad mano išganymas žemės pakraščius siektų“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 138, 1–3. 13–15

Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei.

Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti,

žinai, kada sėdu, keliuosi.
Iš tolo matai, ką galvoju,
žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti.
Tau žinomi visi mano takeliai. –

Juk tu mano širdį sukūrei,

sunarstei mane motinos įsčioj.
Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei,
kad visi tavo darbai stebuklingi.
Tu manąją sielą pažįsti. –

Nė vienas kaulelis nebuvo tau slaptas,

kai tamsoj mane tvėrei,
kai slaptingai aš brendau po žemėm. –

Antrasis skaitinys     Apd 13, 22–26

Prieš Kristui ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą
Iš Apaštalų darbų.
Paulius kalbėjo: „Dievas pakėlė protėviams karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė: ‘Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus’. Iš jo palikuonių, kaip buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė: ‘Aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio’. Broliai, Abraomo giminės sūnūs ir čia esantys dievobaimingieji žmonės! Tai jums atsiųstas šis išganymo žodis“.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 1, 76

Aleliuja. – Tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 1, 57–66, 80

Jo vardas – Jonas
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju. Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“. Kiti jai sakė: „Betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo“. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo ­vardas – Jonas“. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis, ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė, ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: „Kaip manai, kas bus iš to vaiko?“ Jį tikrai globojo Viešpaties ranka. Tuo tarpu kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.

Atnašų malda

Ant tavo altoriaus, Viešpatie, sudėjome nuoširdžias savo dovanas, pagerbdami šventojo Jono užgimimą; jis ir skelbė ateisiantį, ir parodė atėjusį pasaulio Išganytoją Jėzų Kristų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Pirmtako pasiuntinybė
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Šlovė tebus tavo didybei, kad jo pirmtaką šventąjį Joną tarp visų žmonių didžiausia garbe apdovanojai. Jis, dar negimęs, pradžiugo, kad arti žmonijos išganymas, o savo gimimu atnešė didį džiaugsmą daugybei. Iš visų pranašų tik jis vienas atpirkimo Avinėlį parodė. Jam krikštijant patį Krikšto Steigėją, vanduo gavo dvasinio atgimdymo galią, o savo mirtimi jis kilniausiai ­paliudijo Atpirkėją. Todėl drauge su dangaus galybėmis mes čia, žemėje, garbiname tavo didybę nepaliaujama giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Lk 1, 78

Didis mūsų Dievo gailestingumas apsireiškė mums lyg saulė iš dangaus aukštybių.

Komunijos malda

Dangiškojo Avinėlio puotoje pasistiprinę, prašome, Viešpatie, malonės, kad šventojo Jono Krikštytojo gimimu besidžiaugiančią tavo Bažnyčią visuomet savo galybe gaivintų jo skelbtasis Jėzus Kristus, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.