Spausdinti

Liturginiai tekstai 06 24 v.Šv. Jono Krikštytojo gimimas

 

Iškilmė

Įvadas AB; Įvadas C

Išvakarių mišios

Visuotinė malda

Meditacija A; Meditacija B; Meditacija C

 

Įžangos priegiesmis     Lk 1, 15. 14

Jis bus didis Viešpaties akyse; iš pat motinos įsčių bus kupinas Šventosios Dvasios, ir daugelis džiaugsis jo gimimu.

Pradžios malda

Visagali Dieve, vesk savo šeimą išganymo keliu, kad visi klausytų Kristaus šventojo Pirmtako Jono raginimų ir laimingai nueitų pas jo skelbtąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Jer 1, 4–10

Dar prieš sutverdamas motinos kūne, aš tave išrinkau
Iš pranašo Jeremijo knygos.
Judo karaliaus Jozijo dienomis man buvo paskelbtas Viešpaties žodis: „Dar prieš sutverdamas motinos kūne, aš tave išrinkau; dar prieš paliekant tau motinos įsčias, aš tave pašventinau – pranašu tautoms aš tave paskyriau“. Tuomet aš atsiliepiau: „Ak, mano Viešpatie Dieve! Juk aš dar nemoku kalbėti: aš dar per jaunas!“ Bet Viešpats man tarė: „Nesakyk: ’Aš dar per jaunas’. Kur tik tave aš pasiųsiu, tu eisi, ir ką tau pavesiu, tu skelbsi. Tu jų nebijok, nes aš su tavim ir tau padėsiu, – Viešpaties žodis“. Tada Viešpats ištiesė savo ranką, palietė mano lūpas ir tarė: „Aš įdedu savo ­žodžius į tavo lūpas. Štai šiandien statau tave ant tautų ir valstybių, kad rautum ir griautum, naikintum ir siaubtum, statytum ir sodintum“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 70, 1–6. 15. 17

Tu buvai mano sargas nuo pat kūdikystės.

Tavo prieglobstin, Viešpatie, bėgu,

ir niekuomet man neteks kaisti iš gėdos.
Kaip teisingas esi, trauk mane, gelbėk,
kreipk į mane savo ausį, vaduoki! –

Tu būk man uola prisiglausti,

gelbėtis – galinga tvirtovė.
Tikrai, tu man uola ir mano tvirtovė!
Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. –

Tu, Dieve, man ramstis,

tavim aš viliuosi nuo pat savo jaunystės.
Nuo pat užgimimo mane tu globojai,
buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. –

Šlovins mano burna tavo teisybę,

tavo pagalbą – per visą dieną.
Kaip mokei, Dieve, mane nuo jaunystės,
skelbiu lig šiol tavo nuostabius darbus. –

Antrasis skaitinys     1 Pt 1, 8–12

Šito išganymo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai
Iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško.
Mylimieji! Jūs mylite Jėzų Kristų, nors ir nesate jo matę; tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinotės gausią tikėjimo siekinį – sielų išganymą. Šito išganymo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus Dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir po to sekančią šlovę. Jiems buvo apreikšta, kad jie ne sau, bet jums pasitarnavo tomis žiniomis, kurias dabar jums atskleidė Evangelijos skelbėjai, įkvėpti iš dangaus pasiųstos Šventosios Dvasios. Į tuos dalykus geidžia pažvelgti net angelai.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 1, 7; Lk 1, 17

Aleliuja. – Jis atėjo, kad paliudytų šviesą, kad parengtų Viešpačiui tobulą tautą. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 1, 5–17

Ji pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas, vardu Zacharijas, iš Abijo skyriaus. Jis turėjo žmoną, vardu Elzbietą, iš Aarono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akyse ir nepriekaištingai vykdė visus Viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes Elzbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukę senyvo amžiaus. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas, ir pagal kunigų paprotį, burtu teko jam, įžengus į Viešpaties šventyklos vidų, aukoti smilkalus. Smilkymo valandą lauke meldėsi gausi žmonių minia. Tuomet jam pasirodė Viešpaties angelas, stovintis smilkalų aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo, ir išgąstis pagavo jį. Bet angelas tarė jam: „Nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis Viešpaties akyse. Jis negers vyno ir jokių svaigalų. Iš pat motinos įsčių jis bus kupinas Šventosios Dvasios ir daugybę Izraelio sūnų atvers į Viešpatį, jų Dievą. Su Elijo dvasia ir galybe jis žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų Viešpačiui tobulą tautą“.

Atnašų malda

Maloniai pažvelk, Viešpatie, į savo žmonių atnašas, aukojamas šventojo Jono Krikštytojo iškilmėje, ir padaryk, kad Mišiomis reiškiamą tau atsidavimą patvirtintume kasdieniu gyvenimu.

Dėkojimo giesmė

Kaip dienos Mišiose, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Lk 1, 68

Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą.

Komunijos malda

Šventojoje puotoje pasotintus telydi mus, Viešpatie, kilni Jono Krikštytojo malda, ir dėl jos tebūna mums atlaidus nuodėmių naikinti atėjęs jo skelbtasis Avinėlis, tavo Sūnus, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.