Spausdinti

Liturginiai tekstai 08 15 v.


Švč. M. Marijos ėmimas į dangų

Žolinė

Iškilmė

Išvakarių Mišios

Dienos Mišios

Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija A; Meditacija B; Meditacija C

Įžangos priegiesmis

Pagarbos himnai šiandien tau aidi, Marija! Tu, išaukštinta labiau už angelų pulkus, šventi su Kristumi amžinąją pergalės šventę.

Pradžios malda

Dieve, pamėgęs Švenčiausios Mergelės Marijos nuolankumą, tu jai suteikei malonę būti Žmogumi tapusio vienatinio tavo Sūnaus Gimdytoja, o šiandien ją apvainikavai aukščiausia garbe. Jos užtarimu duok mums gerai naudotis atpirkimo vaisiais ir susilaukti išaukštinimo amžinybėje.

Pirmasis skaitinys     1 Krn 15, 3–4. 15–16. 16, 1–2

Dievo Skrynia buvo pernešta į palapinę, kurią jai buvo pastatęs Dovydas
Iš pirmosios Kronikų knygos.
Dovydas sušaukė visą Izraelį į Jeruzalę, norėdamas nunešdinti Dievo skrynią į vietą, kurią jai buvo parengęs. Jis pakvietė Aarono įpėdinius ir levitus. Levitai nešė Dievo skrynią, pakišę kartis, ant savo pečių, kaip buvo įsakęs Mozė Dievo nurodymu. Dovydas liepė levitų viršininkams aprūpinti savo giminės brolius giedotojus muzikos instrumentais – arfomis, citromis bei cimbolais, – kad skambiai jie grotų iškilmių džiaugsmui. Dievo skrynia buvo pernešta į palapinę, kurią jai buvo pastatęs Dovydas, padėta į savo vietą, ir pradėta aukoti Dievui deginamosios bei padėkos atnašos. Baigęs aukoti deginamąsias bei padėkos atnašas, Dovydas palaimino Viešpaties vardu.

Atliepiamoji psalmė     Ps 131, 6–7. 9–10. 13–14; P.: 8

Viešpatie, pakilk į savo poilsio būstą,
tu, Viešpatie, ir tavo galingoji arka.

Štai išgirdom ją esant Efratoj,

Jaaro laukuos mes ją radom.
Eikime ten, kur jis apsistojęs,
pulkime kniūpsti prie jo papėdės. –

Tegu kunigai iškilniai pasipuošia,

tegu tavo liaudis džiūgauja, šaukia.
Tu dėlei Dovydo, dėl savojo tarno,
savo pateptinio veido neniekink. –

Viešpats tikrai pasirinko Sioną,

jam čia patiko buveinę turėti.
„Štai čia mano poilsio būstas,
čia aš gyvensiu, – toks mano noras“. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 15, 54–57

Jis duoda mums pergalę per Jėzų Kristų
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams.
Broliai! Kada šis marus kūnas apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys užrašytas žodis: „Pergalė ­sunaikino mirtį! Kurgi, mirtie, tavoji pergalė?! Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!“ Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga – įstatymas. Bet ačiū Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 11, 28

Aleliuja. – Palaiminti, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 11, 27–28

Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!“ O jis atsiliepė: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, permaldavimo ir pagarbos Auką, kurią atnašaujame, minėdami Švenčiausios Dievo Gimdytojos paėmimą į dangų; tepadeda ji mums gauti nuodėmių atleidimą ir teskatina be paliovos tau dėkoti.

Dėkojimo giesmė

Kaip dienos Mišiose, žr. čia.

Komunijos priegiesmis     Plg. Lk 11, 27

Palaiminta Mergelė ir Motina Marija, nešiojusi amžinojo Tėvo Sūnų.

Komunijos malda

Prisiartinę prie dangiškojo stalo, meldžiame tave, Viešpatie, mūsų Dieve: apsaugok nuo visų nelaimių savo žmones, kurie švenčia Dievo Gimdytojos paėmimą į dangų.