Spausdinti

Liturginiai tekstai 11 01


Visi Šventieji

Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C

Įžangos priegiesmis

Džiaukimės su angelais ir garbinkime Dievo Sūnų, švęsdami Visų Šventųjų iškilmę.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, tu leidi šiandien viena iškilme paminėti visų šventųjų nuopelnus; tegul visa jų gausybė mus užtaria, kad galėtume patirti neišsemiamą tavo gailestingumą.

Pirmasis skaitinys     Apr 7, 2–4. 9–14

Regėjau milžinišką minią, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų
Iš Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui.
Aš, Jonas, išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį Gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai: „Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo­ tarnų kaktas!“ Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių: šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių. Paskui regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: „Šlovė už išgelbėjimą mūsų Dievui, sėdinčiam soste, ir Avinėliui!“ Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą, giedodami: „Amen! Palaima, ir šlovė, ir išmintis, ir dėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius! Amen!“ Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, kurie apsivilkę baltais apsiaustais?“ Aš jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu žinai“. Jis man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio kraujyje“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 23, 1–2. 3–4ab. 5–6; P.: 6

Šitokie žmonės yra išsiilgę tavo, Viešpatie, veido.

Viešpaties žemė – ir kas tik ant žemės,

visas pasaulis ir kas jame gyva.
Juk tai jis jį virš jūrų pastatė,
virš upių tvirtą sukūrė. –

Kas įžengs į Viešpaties būstą?

Kas drįs jo šventykloj pabūti?
Žmogus, kurio rankos nekaltos,
kuris turi sąžinę gryną. –

Viešpats šitokį laimins,

Gelbėtojas Dievas atlygins.
Šitokie žmonės – tikri jo gerbėjai,
jie išsiilgę Viešpaties veido. –

Antrasis skaitinys     1 Jn 3, 1–3

Mes matysime Dievą tokį, koks jis yra
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško.
Mylimieji! Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 11, 28

Aleliuja. – Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu, – sako Viešpats. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 5, 1–12a

Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo.­ Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“.

Atnašų malda

Maloniai priimk, Viešpatie, šias dovanas, kurias aukojame, pagerbdami visus šventuosius, ir leisk patirti, kaip jie rūpinasi mūsų išganymu, patys būdami ramūs dėl savo laimės.

Dėkojimo giesmė

Dangiškosios mūsų tėviškės garbė
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu šiandien kvieti mus pagerbti dangų – mūsų tikrąją tėviškę, amžinąją Jeruzalę, kur mūsų brolių rinktinis žiedas tave šlovina amžiais. Ten ir mes, keleiviai, šauniųjų Bažnyčios vaikų laime susižavėję, jų užtarimo ir pavyzdžio padrąsinti, tikėjimo keliu linksmi skubame. Todėl mes drauge su jais ir angelų chorais giedame tau garbę ir šlovę: Šventas...

Komunijos priegiesmis      Mt 5, 8–10

„Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė“, – skelbia Kristus.

Komunijos malda

Garbiname tave, nuostabusis Dieve, vieną Šventą tarp visų šventųjų, ir meldžiame malonės, kuri mus nuo šito žemės keleivių stalo tobulos tavo meilės takais nuvestų į dangiškosios Tėvynės puotą.

Iškilmingas palaiminimas

Dievas, šventųjų garbė ir džiaugsmas, amžinomis gėrybėmis teapipila jus, šių pamaldų dalyvius.
Amen.
Šventųjų užtarimu iš visokio blogio išvaduoti ir jų gyvenimo pavyzdžiu mokomi, Dievui ir žmonėms visuomet stropiai tarnaukite.
Amen.
Teduoda jums Dievas su visais šventaisiais džiaugtis toje tėvynėje, kur angelų laimėje gyvenančiais savo nariais džiaugiasi ir didžiuojasi Kristaus Bažnyčia.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.