Spausdinti

Liturginiai tekstai 11 09


Laterano bazilikos pašventinimas

Šventė

Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C

Įžangos priegiesmis     Apr 21, 2

Ir išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, kuri buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui.

Pradžios malda

O didis Dieve, iš gyvų ir rinktinių akmenų rengiantis sau amžinąją buveinę, pagausink Bažnyčioje Šventosios Dvasios malonę, kurią jai esi davęs, kad tau ištikima tauta nuolat tobulėtų pagal dangiškosios Tėvynės paveikslą.

Arba:

Duok, Viešpatie, kad tavo vardu suburtoji tauta, kurią pavadinai savo Bažnyčia, visuomet tave gerbtų ir mylėtų, tavimi sektų ir, tavo vadovaujama, nueitų į pažadėtąją dangaus laimę.

Pirmasis skaitinys    Ez 47, 1–2. 8–9. 12

Regėjau versmę, trykštančią iš šventovės, ir visi, kuriuos tas vanduo pasiekė, buvo išgelbėti
Iš pranašo Ezechielio knygos.
Angelas atvedė mane atgal prie įėjimo šventyklon, ir štai iš po šventyklos slenksčio tryško vanduo ir tekėjo į rytus, nes šventyklos priekis buvo atkreiptas į rytus. Vanduo sroveno dešiniąja šventovės puse, į pietus nuo altoriaus. Toliau mane angelas vedė pro šiaurės vartus ir nuvedė laukan prie išorinių vartų į rytus. Ir štai dešine puse čiurleno vanduo. Angelas man tarė: „Šitas vanduo teka į rytus, jis srovena žemyn į Arabą ir įbėga į jūrą, į drumzliną vandenį. Tuo būdu nešvarus vanduo pasidaro sveikas. Kur toji upė pasiekia, ten visa, kas juda kruta, gali gyventi. Daug žuvų bus visur, kur tik vanduo tas atiteka. Jūros vanduo ­pasveiksta; kur tik srovė pasiekia, visa atgyja. Abiejuose upės krantuose auga visokie vaismedžiai. Jų lapai nevys, ir niekad nebus jie be vaisiaus. Kas mėnuo jie ves vis naujų, nes vanduo tekės iš šventovės. Vaisiai tiks maistui, o lapai – vaistams“.

Atliepiamoji psalmė    Ps 45, 2–3. 5–6. 8–9

Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties Miestą,
kur stovi šventas Aukščiausiojo būstas.

Dievas – prieglauda mūsų, tvirtovė;

jis varguose ištikimiausias mūsų Globėjas.
Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų,
jei kalnai griūtų į jūrų gelmę. –

Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties Miestą,

kur stovi šventas Aukščiausiojo būstas.
Dievas jo viduje – jam nėra ko bijotis;
kas rytas anksti ateis jam Dievas padėti. –

Su mumis dangaus kariuomenių Viešpats,

Jokūbo Dievas,– štai mūsų tvirtovė.
Eikit, pasižiūrėkit, ką Viešpats nuveikia,
kokių stebuklų jis žemėje daro. –

Antrasis skaitinys    1 Kor 3, 9b–11. 16–17

Jūs esate Dievo šventovė
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams.
Broliai! Jūs esate Dievo statyba. Dievo man ­suteikta malone aš, kaip protingas statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūri, kaip bestatąs. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia?! Jei kas Dievo šventovę sunaikintų, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa, ir toji šventovė – tai jūs!

Posmelis prieš evangeliją    2 Kr 7, 16

Aleliuja. – Išsirinkau ir pašventinau šitą vietą,– sako Viešpats,– kad čia mano vardas būtų per amžius. – Aleliuja.

Evangelija    Jn 2, 13–22

Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane“. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“ Jėzus ­atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“. Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

Atnašų malda

Maloniai pažvelk, Viešpatie, į šias atnašas ir leisk mums, tave garbinantiems, gauti sakramentų paramą ir trokštamą pagalbą.

Dėkojimo giesmė

Bažnyčia – Kristaus sužadėtinė ir Dvasios šventovė
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu teikiesi maldos namuose dosnus gyventi ir, savo malone nuolatos gaivindamas, iš mūsų kuri Šventosios Dvasios buveinę, tau mielo gyvenimo šviesa spinduliuojančią. Taip pat ir Kristaus sužadėtinę – dvasinę Bažnyčią, kurią šie regimi pastatai vaizduoja, tu savo nuolatine veikme šventini, kad tavo garbei ji dangų pasiektų kaip laiminga nesuskaitomų vaikų motina. Todėl mes su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujama giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     1 Pt 2, 5

Jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė.

Komunijos malda

Dieve, tu panorėjai Bažnyčios laikinuoju ženklu atvaizduoti dangiškąją Jeruzalę; padaryk visus Mišių dalyvius savo malonės šventove ir nuvesk į amžinąją savo garbės buveinę.