Spausdinti

Liturginiai tekstai ABC Velykos



Velykų dienos Mišios

Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C

 

 

Kristaus  prisikėlimo  apeigos

 

Velykų rytą, apie saulėtekį, varpais dar neskambinus, kunigas, apsirengęs humerolu, alba, balta stula ir kapa, su patarnautojais, kurių vienas neša švęsto vandens indą, šlakstyklę ir apeigyną, kitas smilkytuvą ir smilkalinę, visiems tylint, ateina prie Kristaus kapo. Visi suklaupę kurį laiką meldžiasi tylomis; po to visi atsistoja, kunigas pašlaksto kapą švęstu vandeniu. Tuo metu giedamas šis priegiesmis ir psalmė.

Psalmė su priegiesmiu    Ps 116

Garbė tau, šventa Trejybe, vienas Dieve,
Kaip buvo nuo amžių, tebūna dabar ir visados.

Garbinkit Viešpatį, visos tautos,

šlovinkite jį, visos šalys!
Jo gailestingumas tikrai begalinis,
savo pažadams jis ištikimas per amžius. –

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui,

ir Šventajai Dvasiai,
kaip buvo pradžioje, dabar ir visados,
ir per amžius. Amen. –

Kreipimasis

Brangūs broliai ir seserys, pasimelskime, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė, dėkodami Dievui, kad leido mums sulaukti šių Kristaus Prisikėlimo švenčių, bei prašydami, kad ir mus vestų į garbingą amžinąjį prisikėlimą.
Visi gieda ar balsiai kalba: Tėve mūsų…

Malda

Viešpatie Jėzau Kristau, garbės Karaliau, paniekintas kančioje, didingas prisikėlime, mirties ir pragaro nugalėtojau!
Tu per pranašus ir Šventąjį Raštą duotą pažadą šiandien, nugalėdamas mirtį, įvykdei. Todėl, beribiame džiaugsme skendėdami, tave prisikėlusį garbina bei išpažįsta dangaus dvasių pulkai ir visas pasaulis, o pragaro galybės tavęs bijo ir dreba.
Mes patys, tavo nuolankūs tikintieji, tavo prisikėlimo vieningai švęsti gausiai susirinkę ir tavo bekraštę meilę prisiminę, nebesulaikome švento džiaugsmo ašarų.
Maloniai pažvelk į mūsų nužemintos širdies auką ir suteik mums jėgų nusikratyti nuodėmių purvo, Velykų šventėse prisikelti su tavimi ir būti vertiems tavo šventosios kančios ir prisikėlimo vaisių. – Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.

Po maldos kunigas Velykų žvakę, procesijos kryžių su uždėta ant jo raudona stula ir prisikeliančio Kristaus statulėlę įteikia patarnautojams nešti procesijoje.

Nelaimindamas įbėręs smilkalų į du ar bent vieną smilkytuvą, kunigas atsiklaupęs pasmilko Švenčiausiąjį Sakramentą, apsisiaučia pečius veliumu, žengia prie monstrancijos, ją paima ir nudengia jos šydą, atsisuka į žmones ir laiko iškėlęs rankose monstranciją. Choras ir žmonės, pritariant vargonams, gieda priegiesmį.

Priegiesmis

Kėlęs iš kapo stebuklingai, Dievo Sūnau, atleidi mums gailestingai. Tikime tave prisikėlusį, mums dangų atvėrusį, nuo amžinosios mirties mus išgelbėjusį, aleliuja, aleliuja.

Vieną kartą pagiedojus priegiesmį, kunigas užgieda Linksma diena mums nušvito, ir daroma procesija, kurios metu toliau giedama ta pati arba ir kitos tinkamos giesmės.

Velykų giesmė

1 Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito:
kėlės Kristus, mirtis krito. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
2 Geluonį mirties išrovė, nuodėmes mūsų nuplovė,
pragaro vartus išgriovė. Aleliuja…
3 Gyvas savo galia tapo, nelietęs antspaudo kapo;
sargai pabėgo be kvapo. Aleliuja…
4 Angelus siunčia šventuosius, pas Mariją ir savuosius
mokytinius mylimuosius: Aleliuja…
5 „Motinėlei sopulingai neškit naujieną džiaugsmingą
prisikėlimo garbingo“. Aleliuja…
6 Veikiai patsai pas ją ėjo, didžia šviesybe žibėjo,
sveikindamas ją kalbėjo: Aleliuja…
7 „Po tavo skausmų kartybės nušvito diena linksmybės,
dosni dangiškos ramybės“. Aleliuja…
8 „Sveikas, o Jėzau geriausias, mano Sūneli mieliausias,
žmonėms visiems maloniausias!“ Aleliuja…
9 „Esu šiandieną laiminga, tave išvydus garbingą,
nieko man daugiau nestinga“. Aleliuja…
10 Dangaus Karalius aukščiausias, Išganytojas brangiausias,
atpirko mus maloniausias. Aleliuja…
11 Jis pragarą nugalėjo, žalčio galva sutrupėjo,
vargšams viltis sužibėjo. Aleliuja…
12 Tuoj pragarus atrakino, vėles senolių ramino,
paskui save eit vadino. Aleliuja…
13 Sveikas, karaliau šviesybės, Viešpatie didžios galybės,
gelbėk ir mus iš tamsybės! Aleliuja…
14 Šventuoju prisikėlimu duok mums kalčių atleidimą,
tegul ir mus džiaugsmas ima! Aleliuja…

Triskart apėjus bažnyčią lauke ar viduje, Švč. Sakramentas monstrancijoje statomas į sostą didžiajame altoriuje, ir kunigas įprastu būdu jį pasmilko, atsiklaupęs ant žemutinio laipto. Velykų žvakė statoma į savo stovą.

Kunigas atsiklaupia ant altoriaus pakylos krašto, paima procesijos kryžių, Nukryžiuotojo veidu atsuktą į žmones, ir pradeda priegiesmį, kurį tęsia giedotojai.

Priegiesmis

Prisikėlė iš kapo Viešpats,
kuris už mus kentėjo ant kryžiaus, aleliuja.

Gieda antrą ir trečią kartą vis aukštesniu tonu. Po to vienam iš dešinės atsiklaupusiam patarnautojui ten pat palaikant kryžių, kitam iš kairės – knygą, kunigas klūpėdamas gieda ar skaito kreipinį, o atsistojęs – maldą.

Tavo prisikėlimu, Kristau, aleliuja.
Džiaugiasi dangus ir žemė, aleliuja.

Melskimės. –

Dieve, pradžiuginęs mus metine Kristaus Prisikėlimo iškilme, suteik malonę, kad, švęsdami praeinančias šventes, sustiprėtume siekti amžinųjų džiaugsmų. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.

Tada procesijos kryžius pastatomas savo vieton altoriaus dešinėje, statulėlė – altoriaus kairėje.

Giedama Prieš taip didį ir įprastu būdu laiminama Švč. Sakramentu.

Po procesijos ir palaiminimo kunigas pradeda Mišias, intonuodamas garbės himną Garbė Dievui aukštybėse (Gloria), praleidęs visa kita.


MIŠIOS

 

Įžangos priegiesmis      Ps 138, 18. 5–6

Prisikėliau ir dabar esu su tavim. Tu laikai ant manęs savo ranką. Ne man tą stebuklą suprasti, kaip tu viską pažįsti. Aleliuja.

Arba:    Lk 24, 34; plg. Apr 1, 6

Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!

Pradžios malda

Dieve, tavo Sūnus, nugalėjęs mirtį, šiandien atkėlė vartus amžinybėn; duok mums, švenčiantiems jo prisikėlimo iškilmes, Šventosios Dvasios šviesoje prisikelti naujam gyvenimui.

Pirmasis skaitinys     Apd 10, 34a. 37–43

Su juo mes valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių
Iš Apaštalų darbų.
Atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir galybe, kaip jis vaikščiojo, darydamas gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė, pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. Jis mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudija, kad visi, kurie jį tiki, gaus jo vardu nuodėmių atleidimą“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 117, 1–2. 16–17. 22–23

Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
džiūgaukim, kelkim linksmybes!

Arba:

Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras,

Jis maloningas per amžius.
Tegu Izraelis kartoja:
„Jis maloningas per amžius!“ –

Dievo ranka parodė savo rankos galybę!

Dievas dešinę savo pakėlė!
Aš nemirsiu: gyvensiu
Ir skelbsiu Viešpaties darbus. –

Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,

Pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta,
Ir mūsų akims tai nuostabą kelią. –

Antrasis skaitinys     Kol 3, 1–4

Siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams.
Broliai! Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.

Arba:    1 Kor 5, 6b–8

Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauji
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams.
Broliai! Argi nežinote, jog truputis raugo suraugina visą maišymą? Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte naujas maišymas. Jūs juk esate nerauginti, nes jau yra paaukotas mūsų velykinis Avinėlis, Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nusikaltimo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona.

Sekvencija

Velykų aukai didingai
teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai.
Atpirko avis Avinėlis:
Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius.
Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės –
Mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas.
Pasakyk mums, Marija,
Ką esi mačius kelyje? –
Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo,
Ir garbę, kuria Prisikėlusis spindėjo:
Angelus, liudyt nužengusius,
Marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius.
Mano viltis, Kristus, prisikėlė,
Jis eis pirma jūsų į Galilėją. –
Žinome Kristų tikrai prisikėlus:
Tu, Nugalėtojau, Valdove, pasigailėk mūs.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. 1 Kor 5, 7b–8a

Aleliuja. – Mūsų velykinis Avinėlis – Kristus jau paaukotas. Tad švęskime šventes su Viešpačiu. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 20, 1–9

Jis turėjo prisikelti iš numirusių
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato numestas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis numestą, bet suvyniotą atskirai. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.
Vietoje šios evangelijos galima imti Velyknakčio evangeliją.

Atnašų malda

Su Velykų džiaugsmu parengėme, Viešpatie, dovanas Aukai, kuri nuostabiai gaivina ir stiprina tavo Bažnyčią per Kristų, mūsų Viešpatį.

Dėkojimo giesmė

Velykų paslaptis.

Komunijos priegiesmis    1 Kor 5, 7–8

Mūsų velykinis Avinėlis – Kristus jau paaukotas. Tad švęskime šventes su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona, aleliuja.

Komunijos malda

Nuolat meilingai globok, o Dieve, savo Bažnyčią, kad ji, Velykų paslapčių gaivinama, pasiektų prisikėlimo garbę.

Iškilmingas palaiminimas

Tepalaimina jus visagalis Dievas šiose Velykų iškilmėse ir tepadeda išvengti nuodėmių.
Amen.
Savo sūnaus prisikėlimu Dievas jus ruošia amžinajam gyvenimui, todėl tegul niekad negęsta jumyse nemirtingumo viltis.
Amen.
Tenuveda Viešpats saugiu keliu į amžinąsias džiaugsmo šventes visus, kurie po Kristaus kančios dienų džiaugsmingai švenčiate Velykas.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus, † ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydi jus Viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.
Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja.