Spausdinti

Liturginiai tekstai B 11 02 II


Mirusiųjų diena


Vėlinės

II Mišios

I Mišios

III Mišios

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis     Plg. 4 Ezd 2, 34–35

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

Pradžios malda

Dieve, tikinčiųjų šlove, teisiųjų gyvybe! Tavo Sūnus mirtimi ir prisikėlimu mus atpirko, todėl būk gailestingas mirusiems, kad pasiektų amžinąją laimę visi, kurie išpažino prisikėlimo paslaptį.

Pirmasis skaitinys (4)    Iz 25, 6a. 7–9

Viešpats visiems laikams sunaikins mirtį
Iš pranašo Izaijo knygos.
Kareivijų Viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais. Jis nuims šiame kalne tą šydą, kuris dengia visas gimines, tą nuometą, kuris gobia visas tautas. Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo kiekvieno veido. Jis nuims savo tautos gėdą nuo visos žemės. Šitaip Viešpats kalbėjo. Tą dieną sakys: „Štai mūsų Dievas! Iš jo mes tikėjomės sau išsigelbėjimo. Tai Viešpats, kuriuo pasikliovėme. Džiūgaukim, kelkim linksmybes: jis mus išgelbėjo!“.

Atliepiamoji psalmė    Ps 22, 1–6

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja,

leidžia man atilsėti paversmy;

manąją sielą gaivina.
Veda mane teisingais takais savo garbei. –

Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu,

aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.
Tavo lazda, vėzdas galingas,
drąsą man duoda. –

Tu man keli vaišes,

o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. –

Tavoji malonė ir meilė palydi

kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. –

Antrasis skaitinys (17)    Rom 14, 7–9.10b–12

Ar gyvename, ar mirštame, – mes esame Viešpaties
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, – mes esame Viešpaties. Juk Kristus ­numirė ir atgijo, kad viešpatautų ir mirusiesiems, ir gyviesiems. Mes visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Parašyta: „Kaip aš gyvas, sako Viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelis, ir visų lūpos šlovins Dievą“. Taigi kiekvienas iš mūsų duos apyskaitą už save.

Posmelis prieš evangeliją (29)    Fil 3, 20

Aleliuja. – Mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 25, 1–13

Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: „Su dangaus karalyste bus panašiai, kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta’. Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite’. Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios,­ įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“.

Atnašų malda

Visagali gailestingasis Dieve, tegul šioje Mišių aukoje Kristaus Kraujas nuplauna mirusiųjų kaltes, ir visi, kuriuos Krikštu esi atgimdęs, tegul patiria nepaliaujamą tavo atlaidumą.

Dėkojimo giesmė

Gedulinė žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Plg. Ezd 2, 35. 34

Amžinoji šviesa tešviečia jiems, Viešpatie, tarp šventųjų per amžius, nes tu maloningas. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia tarp šventųjų per amžius, nes tu maloningas.

Komunijos malda

Už mus nukankinto ir garbingai prisikėlusio tavo Sūnaus Sakramentą priėmę, Viešpatie, nuolankiai meldžiame: nuskaidrink mirusius tikinčiuosius ta velykine paslaptimi ir džiugink laukiamu prisikėlimu.