Spausdinti

Liturginiai tekstai B 11 02 III


Mirusiųjų diena


Vėlinės

 III Mišios

I Mišios

II Mišios

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis     Plg. Rom 8, 11

Dievas, prikėlęs iš numirusių Jėzų Kristų, savo Dvasia, gyvenančia mumyse, atgaivins ir mūsų mirtinguosius kūnus.

Pradžios malda

Dieve, priėmęs į dangų mirties Nugalėtoją – savo vienatinį Sūnų, leisk mirusiems tikintiesiems dalyvauti jo pergalėje ir amžinai regėti tave – savo Kūrėją ir Atpirkėją.

Pirmasis skaitinys (7)    2 Mak 12, 43–46

Jis pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą
Iš antrosios Makabiejų knygos.
Izraelio vadas Judas surengė rinkliavą. Prie jos visi prisidėjo, ir buvo surinkta apie du tūkstančius sidabro drachmų. Tuos pinigus pasiuntė Jeruzalėn, kad ten atnašautų auką už žuvusiųjų nuodėmes. Jis pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą. Jeigu nebūtų tikėjęs, kad kritusieji kelsis, tai būtų buvę nereikalinga ir tuščia melstis už mirusius. Be to, jis turėjo mintyje puikų atlyginimą, parengtą tiems, kurie miršta maldingai. Šventa ir dievota mintis! Todėl jis ir liepė melstis už mirusius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių.

Atliepiamoji psalmė     Ps 102, 8, 10. 13–18

Viešpats išgelbi teisiuosius.

Viešpats – švelnus, maloningas,

neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,
nebaudžia mūsų, kiek verti esam. –

Kaip tėvas gailisi vaiko,

taip gailisi Viešpats ištikimųjų.
Jis gi supranta, iš ko mes padaryti:
žino, kad esam iš dulkių… –

Žmogaus dienos panašios į žolę:

kaip lauko žiedas pražįsta,
bet štai pūsteli vėjas, ir tuoj jis nunyksta,
ir jo toj vietoj nebematysi. –

Viešpats amžinai gailestingas

tiems, kurie jo šventai bijo.
Ainių ainiams jis geras –
tiems, kur jo sandoros laikos,
įsakus jo atsimena, vykdo. –

Antrasis skaitinys (26)    1 Jn 3, 14–16

Iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško.
Mylimieji! Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys ­neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio. Mes iš to pažinome Dievo meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius.

Posmelis prieš evangeliją (42)    Jn 6, 39

Aleliuja. – Tokia mano Tėvo valia, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną, – sako Viešpats. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 14, 1–6

Mano Tėvo namuose daug buveinių
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!’? Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią“. Tomas jam sako: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip mes žinosime kelią?“ Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

Atnašų malda

Maloningai priimk, Viešpatie, šią išganymo Auką, kurią atnašaujame už visus Kristuje užmigusius tavo žmones, kad, jos galia iš mirties pančių išvaduoti, pasiektų amžinąjį gyvenimą.

Dėkojimo giesmė

Gedulinė, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Fil 3, 20. 21

Mes laukiame Išgelbėtojo, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną.

Komunijos malda

Priimk, Viešpatie, šią Mišių auką ir gausiai teik savo gailestingumą mirusiems tikintiesiems; davęs jiems Krikšto malonę, suteik ir amžinojo džiaugsmo pilnatvę.