Spausdinti

Liturginiai tekstai C Advento 4


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Iz 45, 8

Iš aukštybių rasokite, dangūs, išlykite, debesys, Teisųjį! Tegul atsiveria žemė ir Gelbėtoją mums išdaigina.

Pradžios malda

Dieve, per angelą apreiškęs žmonėms savo Sūnaus įsikūnijimą, pripildyk mūsų širdis savo malonės ir Kristaus kančios bei kryžiaus galia mus vesk į garbingą pri­sikėlimą.

Pirmasis skaitinys     Mch 5, 1–4a

Iš tavęs kils Izraelio valdovas
Iš pranašo Michėjo knygos.
Viešpats taip sako: „Tu, Betliejau – Efrate, nors mažas esi tarp Judo apygardų, bet iš tavęs kils tasai, kuris bus Izraelio valdovas. Jo kilmė siekia tolimą pradžią, seniai praėjusias dienas. Todėl juos Viešpats paliks, iki laukianti kūdikio pagimdys sūnų. Tuomet jo brolių likučiai sugrįš pas Izraelio sūnus. Jisai atsistos ir ganys juos Viešpaties galia, didingu savo Dievo Viešpaties vardu. Ir jie gyvens saugiai, nes jo valdžia dabar sieks iki žemės pakraščių. Ir jis bus taika“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 79, 2–3. 15–16. 18–19

O Dieve, pastatyk mus ant kojų!
Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!

O Izraelio ganove, atidžiai paklausyki!

Tavąjį sostą laiko sparnai cherubinų.
Pakilk su didžiąja savo galybe,
ateik mūsų vaduoti! –

Dangaus kariuomenių Dieve, sugrįžki,

pažvelk iš dangaus, pasižiūrėki
ir aplankyk šitą vynmedžių sodą!
Globok jį – tavo rankų sodintą,
atžalą – tavo užsiaugintą. –

Numylėtiniams savo ranką ištieski,

žmonėms, tavo ugdytiems.
Mes jau nuo tavęs nebesitrauksim:
gyvybę išsaugoki mums,
ir mes šlovinsim tavo vardą. –

Antrasis skaitinys     Žyd 10, 5–10

Štai ateinu vykdyti tavo valios
Iš laiško Žydams.
Broliai! Ateidamas į pasaulį, Kristus byloja: „Aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošei man kūną. Tau nepatiko ir deginamosios aukos už nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios!“ Anksčiau pasakęs: „Aukų ir atnašų, deginamųjų ir permaldavimo aukų tu nebenori, nemėgsti“, – o jos atnašaujamos pagal Įstatymą, – jis paskui paskelbė: „Štai ateinu vykdyti tavo valios“. Jis panaikina viena ir nustato kita. Dėlei tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 1, 38

Aleliuja. – Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 1, 39–45

Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.

Atnašų malda

Ant tavo altoriaus sudėtąsias atnašas, Viešpatie, tegul pašventina Šventoji Dvasia, kurios veikimu Švenčiausioji Mergelė tapo Išganytojo Motina.

Dėkojimo giesmė

Advento 2

Komunijos priegiesmis    Iz 7, 14

Štai Mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis.

Komunijos malda

Visagali Dieve, šventąja Komunija davęs mums amžinojo atpirkimo laidą, suteik ir pagalbos, kad kasdien vis uoliau ruoštumės vertai paminėti artėjantį Užgimimą tavo Sūnaus, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.