Spausdinti

Liturginiai tekstai C Gavėnia 3

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 24, 15–16

Visuomet mano akys į Viešpatį krypsta: jis mano kojas išpainios iš pinklių. Pažvelk į mane, manęs pagailėki, manęs – vienišo, skurdžiaus.

Arba:     Ez 36, 23–26

Viešpats byloja: „Kai pasirodysite verti manęs šventumu, surinksiu jus iš visos žemės, išliesiu ant jūsų tyro vandens. Bus jums nuplautos visos kaltybės, ir aš duosiu jums naują dvasią“.

Pradžios malda

Dieve, gailestingumo ir gerumo šaltini, liepęs pasninkais, maldomis ir gerais darbais gydyti sužeistas sielas, maloniai pažvelk į mus, išpažįstančius savo kaltumą, ir nuimk naštas, kurios slegia mūsų sąžines.

Pirmasis skaitinys     Iš 3, 1–8a. 13–15

Mane pas jus atsiuntė Esantysis
Iš Išėjimo knygos.
Mozė ganė savo uošvio Jitro, Midiano kunigo, avis ir ožkas. Vieną gražią dieną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jisai atsidūrė prie Dievo kalno Horebo. Tenai pasirodė jam Viešpaties angelas liepsnoje, kylančioje iš erškėtyno. Mozė pastebėjo, kad krūmas liepsnoja, tačiau nesudega. Jis tarė sau: „Eisiu ir pasižiūrėsiu to keisto reginio: kodėl gi erškėtis nesudega? Pamatęs, kad Mozė ateina arčiau pažiūrėti, jam Dievas sušuko iš erškėtyno: „Moze, Moze!“ Tasai atsiliepė: „Aš čia“. Viešpats pasakė: „Arčiau neprieik! Nusiauk savo kurpes, nes vieta, kur tu stovi, šventa yra žemė!“ Ir tęsė: „Aš esu tavo tėvo Dievas – Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas“. Tada prisidengė Mozė veidą, nes pabijojo žiūrėti į Dievą.
O Viešpats kalbėjo: „Aš pamačiau savosios tautos vargus Egipte, išgirdau jos skundą prieš prispaudėjus. Žinau jos kančią. Todėl aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankų ir išvesti iš tos šalies į gražų ir platų kraštą, kur pienas ir medus upeliais plūsta“. Tuomet Mozė paklausė: „Taigi, nuėjęs pas izraelitus, aš jiems pasakysiu: ‘Mane pas jus atsiuntė jūsų tėvų Dievas’. Bet jie mane klaus: ‘O kuo jis vardu?’ Ką aš tada jiems sakysiu?“ Dievas Mozei atsakė: „Aš esu Esantysis“. Ir pridūrė: „Izraelitams taip pasakyk: ‘Mane pas jus atsiuntė Esantysis’“. Dievas toliau kalbėjo Mozei: „Štai taip pasakyk izraelitams: ’Mane pas jus atsiuntė Viešpats (Esantysis), jūsų tėvų Dievas – Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Toks mano vardas visiems laikams, taip aš būsiu vadinamas per visas kartas’“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 102, 1–4. 6–8. 11

Viešpats – švelnus, maloningas.

Tegu mano siela Viešpatį šlovina,

ir visa, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį vardą!
Lai mano siela Viešpatį šlovina,
lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. –

Jis man visas kaltes dovanoja,

gydo visas mano silpnybes.
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,
gaili manęs ir puošia mane savo malone. –

Viešpats pasaulyje vykdo teisybę,

gina visus prispaustuosius.
Savo sumanymus jis Mozei apreiškė,
jo darbus didžius Izraelis regėjo. –

Viešpats – švelnus, maloningas,

neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės,
taip yra didis jo gailestingumas
tiems, kurie jo šventai bijo. –

Antrasis skaitinys    1 Kor 10, 1–6. 10–12

Tautos gyvenimas su Moze tyruose užrašytas mums įspėti
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korin­tiečiams.
Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje; visi valgė to paties dvasinio maisto, ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui, ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko, kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų.

Posmelis prieš Evangeliją     Mt 4, 17

Atsiverskite, – sako Viešpats, – nes dangaus karalystė čia pat!

Evangelija     Lk 13, 1–9

Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: „Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“. Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui: ‘Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina!’ Anas jam sako: ‘Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu­ ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi’“.
Visus skaitinius galima imti ir iš A metų.

Atnašų malda

Šia Auka permaldautas, Viešpatie, atleisk mums nuodėmes ir išmokyk mus dovanoti savo kaltininkams.

Dėkojimo giesmė

Gavėnios

Komunijos priegiesmis     Ps 83, 4–5

Net žvirblis pastoginę susiranda, blezdinga susikrauna lizdą vaikeliams. Ilgiuosi aukuro tavo, o dangaus kariuomenių Viešpatie, o mano Dieve, mano Valdove! Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau, Viešpatie, šlovę.

Komunijos malda

Užtikrini mums, Viešpatie, bekraštę dangaus laimę, kai čia, žemėje, maitinamės antgamtine šventosios Komunijos Duona; tegul kilnūs jos vaisiai pasirodo kasdieniniame mūsų gyvenime.