Spausdinti

Liturginiai tekstai ABC Kūčių vakaras

 

Įvadas A, B; Įvadas C

Visuotinė malda;

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C

Įžangos priegiesmis     Plg. Iš 16, 6–7

Šiandien patirsite, kad Viešpats ateis ir mus išgelbės, o rytoj išvysite visą jo garbę.

Pradžios malda

Dieve, tu kasmet mus džiugini atpirkimo laukimu; duok visa širdimi priimti tavo vienatinį Sūnų kaip Atpirkėją, kad be baimės pasitiktume jį pasaulio pabaigoje kaip Teisėją. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Iz 62, 1–5

Viešpats tavimi žavisi
Iš pranašo Izaijo knygos.
Dėl Siono aš netylėsiu, nebūsiu ramus dėl Jeruzalės,­ kol jos teisingumas spindėte suspindės ir josios gerovė nušvis kaip žibintas. Išvys tuomet tautos tavo teisybę, visi karaliai – tavo didybę. Tu būsi vadinama nauju vardu, kurį ištars Viešpaties lūpos. Tu būsi puošni karūna Viešpaties rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje. Tavęs daugiau nevadins „Paliktąja“, ir tavo šalies – „Vienišąja“. Tu būsi vadinama „Mano žavesiu“, o tavo šalis – „Ištekėjusia“, nes Viešpats tavimi žavisi ir tavo šalis bus ištekinta. Kaip tuokiasi vaikinas su mergina, taip tavo statytojas susituoks su tavimi. Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip džiaugsis tavimi tavo Dievas.

Atliepiamoji psalmė     Ps 88, 4–5. 16–17. 27, 29

Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

„Sudariau aš sandorą su išrinktuoju.

Aš Dovydui, savo tarnui, prisiekiau:
‘Giminę tavo amžiams sukūriau,
kartų kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu’“. –

Laiminga tauta, kuri tave garbinti moka džiaugsmingai,

tavo veido šviesos apšviesta ji gyvena.
Nuolat linksmina ją tavo vardas,
didžiuojas ji tavo teisybe. –

„Jisai man sakys: ‘Tu mano Tėvas, tu mano Dievas

ir priebėga man išsigelbėt’.
Aš būsiu per amžius jam maloningas,
tvirta pasiliks sandora mūsų“. –

Antrasis skaitinys     Apd 13, 16–17. 22–25

Paulius skelbia Kristų, Dovydo Sūnų
Iš Apaštalų darbų.
Atvykęs į Pizidijos Antiochiją, Paulius atsistojo ir, davęs ranka ženklą nutilti, prabilo: „Izraelio vyrai ir kiti dievobaimingieji žmonės, paklausykite! Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų protėvius ir išaukštino juos, gyvenančius išeivijoje, Egipto šalyje. Rodydamas savo rankos galybę, išvedė juos iš Egipto. Jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė: ‘Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus’. Iš jo palikuonių, kaip buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė: ‘Aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio’“.

Posmelis prieš evangeliją

Aleliuja. – Rytoj išdildyta bus žemės neteisybė, ir mums viešpataus pasaulio Išganytojas. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 1, 1–17. 18–25

Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, kilmė
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
[Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faresas ir Zara iš Tamaros, Faresui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boozas iš Rachabos, Boozui gimė Jobedas iš Rutos, Jobedui gimė Jesė. Jesei gimė karalius Dovydas.
Dovydui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos. Salia­monui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abijas, Abijui gimė Asafas. Asafui gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė ­Ezekijas. ­Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais.
Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis. Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras. Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas. Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju. Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus keturiolika kartų.]
Marija pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventajai Dvasiai veikiant, ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.

Tikėjimo išpažinimas

Klaupiama tariant: „Šventosios Dvasios veikimu... gimė iš Mergelės Marijos.“

Atnašų malda

Leisk mums, Viešpatie, stropiu tarnavimu atšvęsti prasidedančią Kalėdų iškilmę – mūsų atpirkimo šaltinį.

Dėkojimo giesmė

Kalėdų

Komunijos priegiesmis     Plg. Iz 40, 5

Viešpaties garbė apsireikš, ir visi žmonės išvys Dievo išganymą.

Komunijos malda

Vėl sulauktas tavo vienatinio Sūnaus Užgimimas, Viešpatie, testiprina mus, kurie sielos alkį bei troškulį malšiname jo Kūnu ir Krauju. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.