Spausdinti

Liturginiai tekstai C 11 02 II


Mirusiųjų diena

Vėlinės

II Mišios

I Mišios čia

III Mišios čia

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Plg. 4 Ezd 2, 34–35

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

Pradžios malda

Dieve, tikinčiųjų šlove, teisiųjų gyvybe! Tavo Sūnus mirtimi ir prisikėlimu mus atpirko, todėl būk gailestingas mirusiems, kad pasiektų amžinąją laimę visi, kurie išpažino prisikėlimo paslaptį.

Pirmasis skaitinys (7)    2 Mak 12, 43–46

Jis pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą
Iš antrosios Makabiejų knygos.
Izraelio vadas Judas surengė rinkliavą. Prie jos visi prisidėjo, ir buvo surinkta apie du tūkstančius sidabro drachmų. Tuos pinigus pasiuntė Jeruzalėn, kad ten atnašautų auką už žuvusiųjų nuodėmes. Jis pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą. Jeigu nebūtų tikėjęs, kad kritusieji kelsis, tai būtų buvę nereikalinga ir tuščia melstis už mirusius. Be to, jis turėjo mintyje puikų atlyginimą, parengtą tiems, kurie miršta maldingai. Šventa ir dievota mintis! Todėl jis ir liepė melstis už mirusius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių.

Atliepiamoji psalmė     Ps 102, 8, 10. 13–18

Viešpats išgelbi teisiuosius.

Viešpats – švelnus, maloningas,

neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,
nebaudžia mūsų, kiek verti esam. –

Kaip tėvas gailisi vaiko,

taip gailisi Viešpats ištikimųjų.
Jis gi supranta, iš ko mes padaryti:
žino, kad esam iš dulkių… –

Žmogaus dienos panašios į žolę:

kaip lauko žiedas pražysta,
bet štai pūsteli vėjas, ir tuoj jis nunyksta,
ir jo toj vietoj nebematysi. –

Viešpats amžinai gailestingas

tiems, kurie jo šventai bijo.
Ainių ainiams jis geras –
tiems, kur jo sandoros laikos,
įsakus jo atsimena, vykdo. –

Antrasis skaitinys (18)    1 Kor 15, 20–23. (24–28)

Kristuje visi bus atgaivinti
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis užmigusiųjų tarpe. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo atėjimo metu.
[Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui. Jis gi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kaip paskutinis priešas, bus sunaikinta mirtis. Nes „jis visa pajungė ir paklojo jam po kojų“. Kai sakoma, jog visa pajungta, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visa pajungė. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats Sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame.]

Posmelis prieš evangeliją (28)    Plg. Mt 11, 25

Aleliuja. – Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 11, 25–30

Ateikite pas mane...: aš jus atgaivinsiu!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Atnašų malda

Visagali gailestingasis Dieve, tegul šioje Mišių aukoje Kristaus Kraujas nuplauna mirusiųjų kaltes, ir visi, kuriuos Krikštu esi atgimdęs, tegul patiria nepaliaujamą tavo atlaidumą.

Dėkojimo giesmė

Gedulinė, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Plg. Ezd 2, 35. 34

Amžinoji šviesa tešviečia jiems, Viešpatie, tarp šventųjų per amžius, nes tu maloningas. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia tarp šventųjų per amžius, nes tu maloningas.

Komunijos malda

Už mus nukankinto ir garbingai prisikėlusio tavo Sūnaus Sakramentą priėmę, Viešpatie, nuolankiai meldžiame: nuskaidrink mirusius tikinčiuosius ta velykine paslaptimi ir džiugink laukiamu prisikėlimu.