Spausdinti

Liturginiai tekstai C 11 02 I


Mirusiųjų diena

Vėlinės

I Mišios

II Mišios čia

III Mišios čia

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis     1 Tes 4, 14; 1 Kor 15, 22

Kaip Jėzus numirė ir prisikėlė, taip Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atsives kartu su juo. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti.

Pradžios malda

Maloningai išklausyk, Viešpatie, mūsų maldas, kad visi, kurie tikime tavo Sūnaus prisikėlimą iš numirusių, tvirtai tikėtume ir jo pažadėtąjį kūno atsikėlimą amžių pabaigoje.

Pirmasis skaitinys (6)    Dan 12, 1–3

Miegantys dulkių šalyje nubus
Iš pranašo Danieliaus knygos.
Aš, Danielius, gedėjau ir išgirdau tokius Viešpaties žodžius: „Pakils tuo laiku didysis angelų kunigaikštis Mykolas, – jis stos už tavosios tautos sūnus. Tuomet ateis negandos laikas, kokio dar nebuvo nuo tautų atsiradimo iki tol. Bet tavoji tauta bus išgelbėta – kiekvienas, kuris įrašytas knygoje. Daug kas iš miegančių dulkių šalyje nubus: vieni – amžinajam gyvenimui, kiti – nešlovei, amžinai gėdai. Protingieji spindės kaip dangaus skaidrynė, ir daugelį išmokiusieji teisybės – tarsi žvaigždės visada, per amžius.“

Atliepiamoji psalmė     Ps 41, 2–3. 5; 42, 3–4

Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo.

Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio,

taip mano širdis tavęs ilgisi, Dieve
Mano siela ištroškusi Dievo – gyvojo Dievo;
vai, kada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu? –

Aš vis tai menu, it širdis mano alpsta,

kaip man su minia tekdavo eiti,
žygiuoti į Dievo buveinę,
džiaugsmo ir liaupsių balsams aplinkui beaidint
būry iškilmingam. –

Atsiųski man savo šviesą ir tiesą,

tegu man jos vadovauja
ir mane veda į tavo šventąjį kalną,
į tavo padangtę. –

Tenai prie Dievo aukuro žengsiu,

pas savo linksmybės džiugesio Dievą.
Ten tave šlovinsiu kankliais, o Dieve,
o mano Dieve! –

Antrasis skaitinys (16)    Rom 8, 31b–35. 37–39

Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?!
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, – kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas bekaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina! Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus? Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas? Mes visa lengvai nugalime dėlei to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, kad nei mirtis nei gyvenimas, nei angelai nei viešpatystės, nei dabartis nei ateitis, nei galybės nei aukštumos nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje.

Posmelis prieš evangeliją (39)    Jn 11, 25–26

Aleliuja. – Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, – sako Viešpats. – Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 11, (17–20). 21–27

Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
[Atėjęs į Betaniją, Jėzus rado Lozorių jau keturias dienas išgulėjusį kapo rūsyje. O Betanija buvo arti Jeruzalės – maždaug penkiolikos stadijų atstu. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties.]
Morta, išgirdusi, kad ateinąs Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau: ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos“. Jėzus jai pasakė: „Tavo brolis prisikels!“ Morta atsiliepė: „Aš žinau, jog jis prisikels paskutiniąją dieną, mirusiems keliantis“. Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“ Ji atsakė: „Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį“.

Atnašų malda

Leisk, Viešpatie, kad mūsų atnašos tave permaldautų, ir priimk ištikimus mirusiuosius į garbę savojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kurio didžios meilės Sakramentas mus vienija.

Dėkojimo giesmė

Gedulinė, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Jn 11, 25–26

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“, – sako Kristus. „Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius“.

Komunijos malda

Įsileisk, Viešpatie, į ramybės ir šviesos karaliją visus mirusiuosius, už kuriuos atnašavome šią prisikėlimo Auką.

Iškilmingas palaiminimas

Tepalaimina jus visokios paguodos Dievas, kuris iš neapsakomo gerumo žmogų sukūrė ir savo Sūnaus prisikėlimu suteikė tikintiesiems prisikėlimo viltį.
Amen.
Mums gyviesiems teatleidžia nuodėmes, o visiems mirusiems tesuteikia ramybę ir šviesą.
Amen.
Tegul visi per amžius laimingai gyvensime su Kristumi, kurį tikime tikrai prisikėlusį iš numirusių.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.Gedulinė procesija

 

Vėlinėse ir jų išvakarėse, po gedulinių Mišių arba Vakarinės (Vesperae), Lietuvoje atliekama gedulinė procesija. Pagal at­skirų bažnyčių paprotį ją galima atlikti ir kuria kita proga.
Priekyje eina kryžnešys su kryžiumi tarp dviejų patarnautojų su žibintais ar vėliavėlėmis. Pirma kryžiaus eina smilkytojas su rūkstančiu smilkytuvu, paskui kryžių – patarnautojai su švęsto vandens indu bei šlakstykle ir su knyga. Jei procesija atliekama kapinėse, celebrantas, eidamas paskui patarnautojus, švęstu vandeniu šlaksto abiejose pusėse praeinamus kapus. Žmonės, eidami paskui kunigą, gieda šią ar kitą tinkamą giesmę, kuri numatytose vietose nutraukiama ir meldžiamasi už įvairius mirusiuosius, kaip toliau nurodyta.

Giesmė

Rūsčią dieną amžiai lemia
pagal pranašystę seną:
pelenai palaidos žemę.

Kaip tada visi drebėsim,

kai prieš Viešpatį stovėsim,
atsakyti jam turėsim!

Nuaidės baisus trimitas

ir minias nesuskaitytas
šauks, kur sostas pastatytas.

Ims mirtis, gamta drebėti

ir numirėliai kalbėti,
teisiančiam atsakinėti.

Knygos bus atidarytos,

kur kaltybės surašytos,
nusidėjėlių darytos.

Soste sėdintis Teisėjas,

Nedorybėms paaiškėjus,
baus, atradęs nusidėjus.

Ką aš vargšas jam sakysiu?

Užtarimo ką prašysiu,
kai save kaltą išvysiu?

Viešpatie, piktiems siaubingas,

o silpniesiems maloningas,
gelbėk ir mane, meilingas.

Mielas Jėzau, atsiminki,

ir manęs nepaskandinki,
bet nuo pražūties apginki.

Dėl manęs taip daug kentėjai,

net brangiausią kraują liejai,
išganyt mane norėjai.

Teikis, Jėzau, dovanoti,

leisk kaltes nusimazgoti,
kolei teiks į teismą stoti.

Kaltę jausdamas, dejuoju

ir iš gėdos raudonuoju,
tu išgirsk, kaip aš vaitoju.

Magdalenos pagailėjęs,

latrui dangų pažadėjęs,
būk ir man švelnus Teisėjas.

Mano maldos nevertingos,

bet tu būk man gailestingas,
nuo ugnies gink pražūtingos.

Tarp blogų nesulaikyki,

dešinėn mane statyki,
prie gerųjų priskaityki.

Kai pasmerksi prakeiktuosius,

liepsnai amžinai skirtuosius,
vesk mane pas išrinktuosius.

Nusižeminęs šaukiuosi,

iš visos širdies gailiuosi,
laimės iš tavęs viliuosi.

Dieną rūsčią ir verksmingą,

kai iš dulkių stebuklingai
kelsis nusikaltę žmonės,

Dieve, jiems atleisk maloniai;

Jėzau, būki gailestingas,
duok jiems atilsį laimingą. Amen.

Atėjus į skirtas vietas, procesija sustoja, kryžiaus nešėjas atsisuka į žmones, Kunigas kreipiasi į tikinčiuosius ir meldžiasi su jais, kaip toliau nurodyta.

 

I stotis

 

Melskimės, broliai seserys, už mirusius vyskupus, kunigus bei kitus dvasininkus, kurie, Dievui ir žmonėms tarnaudami, ėjo žemėje šventas ir labai atsakingas pareigas. Melskimės ir už šventąją Motiną Bažnyčią.
•    Amžinybės Viešpatie, priimk į šventųjų būrį mirusius popiežius, vyskupus ir kunigus, kurie mus maitino tavo žodžiu ir sakramentų malonėmis.
Prašom tave, Viešpatie!
•    Viešpatie Jėzau Kristau, gyvųjų ir mirusiųjų Teisėjau, stiprink savo Bažnyčią, kad ji džiugiai ir su viltimi išpažintų tavo prisikėlimą.
•    Šventoji Dvasia, tiesos ir meilės Dvasia, teik Bažnyčiai jėgos iš aukštybių, kad pasauliui drąsiai skelbtų Evangeliją.
Meldžiamės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė.

Visi balsiai kalba arba gieda:

Tėve mūsų…

Tuo metu kunigas švęstu vandeniu pašlaksto kapinių žemę ar bažnyčios grindis ir, įbėręs smilkalų į smilkytuvą, pasmilko prieš save ir į šonus. Viešpaties maldą baigus, meldžiamasi:


Dieve, tu savo tarnus, kuriuos pašaukei į apaštalų įpėdinių eiles ir suteikei jiems vyskupų bei kunigų garbę, priimk ir į amžinąją jų šeimą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.


II stotis

 

Melskimės, broliai seserys, už mirusius savo tėvus, senelius ir prosenelius, kaip skatina mus dėkingumas ir meilė. Melskimės ir už šeimas.
•    Dovanok kaltes ir bausmes mirusiems mūsų tėvams ir protėviams, auklėtojams ir globėjams.
Prašom tave, Viešpatie!
•    Mirusiems tėvams motinoms suteik amžinąjį džiaugsmą drauge su švenčiausiąja Jėzaus Motina ir visais šventaisiais.
•    Įkvėpk visiems tėvams, ir motinoms meilę Bažnyčiai ir tikėjimui, padėk jiems išlaikyti ir išauklėti savo šeimas.

Tėve mūsų…

Dieve, tu mums įsakei gerbti tėvą ir motiną, todėl maloningai pasigailėk mūsų mirusių tėvų, senelių ir prosenelių; dovanok jiems nuodėmes ir leisk mums juos išvysti besidžiaugiančius amžinąja laime. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

III stotis

 

Melskimės, brangieji, už savo mirusius brolius ir sesutes, gimines, artimuosius, bičiulius ir geradarius, kuriems galbūt esame patys nusikaltę ar sudarę progą jiems nusidėti. Melskimės ir už save.
•    Mirusius mūsų brolius ir seseris, gimines ir geradarius priimk, Viešpatie, į savo ramybės ir atilsio šalį.
Prašom tave, Viešpatie!
•    Visiems mūsų artimiesiems, draugams ir pažįstamiems už jų gerumą atlygink amžinuoju gyvenimu.
•    Įkvėpk mums visiems vilties susitikti amžinybėje su brangiais mirusiaisiais.

Tėve mūsų…

Dieve, tu trokšti žmones išganyti ir dėl savo gerumo atleidi jiems nuodėmes, tad ir mūsų broliams, seserims, giminėms bei geradariams, kurie jau yra apleidę šį pasaulį, Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir visiems šventiesiems užtariant, leisk pasiekti amžinąją laimę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

IV stotis

 

Dabar pasimelsime, prašydami Dievą amžinosios ramybės tiems mirusiems, kurių kūnai ilsisi šiose kapinėse (po šia bažnyčia, prie šios bažnyčios) ir visoje šios parapijos žemėje. Melskimės ir už savo bendruomenę (parapiją).
•    Viešpatie Jėzau Kristau, mirštančiųjų viltie! Duok, kad visi, už kuriuos tu mirei ir prisikėlei, būtų gyvi kartu su tavimi.
Prašom tave, Viešpatie!
•    Mirusius mūsų bažnyčios statytojus ir rėmėjus pakviesk į savo karalystės amžinąją puotą.
•    Visus mūsų parapijos (bendruomenės) tikinčiuosius, kurie užmigo su prisikėlimo viltimi, nuvesk į savo šviesųjį dangų.
•    Gerasis ir ištikimasis Dieve, būk gailestingas tiems, kuriuos iš mūsų tarpo pirmuosius pašauksi į amžinybę.

Tėve mūsų…

Dieve, tavo gailestingumas teikia atilsį mirusiems, tad atleisk nuodėmes savo žmonėms, kurių kūnai čia ir kitur ilsisi Kristaus globoje. Tegul, išvaduoti iš visų kaltybių, jie su tavimi amžinai džiaugsis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Paskutinė stotis būna bažnyčioje prie katafalko arba kapinių koplyčioje, arba prie centrinio kapinių kryžiaus. Čia gali būti giedama kuri nors responsorija iš laidojimo apeigų.

 

V stotis

 

Su nuoširdžiu tikėjimu prašykime visų gyvųjų ir mirusiųjų Tėvą bei Viešpatį, kad skaistykloje kenčiančias vėles kuo greičiau priimtų į amžinosios laimės šalį, o jų kūnus, visame pasaulyje besiilsinčius, teismo dieną garbingai prikeltų.
•    Atmink, Viešpatie, visus mirusiuosius, kurie tave mylėjo, tavimi pasitikėjo, ir nuvesk juos į amžinąjį džiaugsmą.
Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir am­žinoji šviesa jiems tešviečia.
•    Atmink, Viešpatie, visų užmirštus mirusiuosius ir dėl Atpirkėjo nuopelnų atidaryk jiems dangaus vartus.
•    Pasigailėk karuose ir kovose kritusių, nelaisvėje žuvusių, nelaimėse mirusių ir visų, netikėtos mirties ištiktųjų.
•    Pažvelk į mus, čia susirinkusius mirusiųjų paminėti, ir tegu tikėjimas pašventina mūsų skausmą, viltis nuskaidrina liūdesį.
Meldžiamės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė.

Tėve mūsų…

Kunigas įprastu būdu šlaksto ir smilko katafalką ar kryžių, ar kapus. Viešpaties maldą baigus, meldžiasi:

Dieve, visų žmonių Kūrėjau ir Atpirkėjau, atleisk visas bausmes mirusiems; mūsų karštai užtariami, jie tegauna atleidimą, kurio visada troško. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Amen.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie.

Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.
Tegu ilsisi ramybėje.
Amen.