Spausdinti

Liturginiai tekstai C 11 02 III


Mirusiųjų diena

Vėlinės

III Mišios

 

I Mišios čia

II Mišios čia

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Plg. Rom 8, 11

Dievas, prikėlęs iš numirusių Jėzų Kristų, savo Dvasia, gyvenančia mumyse, atgaivins ir mūsų mirtinguosius kūnus.

Pradžios malda

Dieve, priėmęs į dangų mirties Nugalėtoją – savo vienatinį Sūnų, leisk mirusiems tikintiesiems dalyvauti jo pergalėje ir amžinai regėti tave – savo Kūrėją ir Atpirkėją.

Pirmasis skaitinys (1)    Job 19, 1. 23–27a

Žinau, kad gyvena Atpirkėjas manasis
Iš Jobo knygos.
Jobas kalbėjo: „Kad kas ėmęs mano žodžius užrašytų, knygosna įtrauktų! Kad kas geležim juos įrėžtų į uolą, ant skardos švininės įraižytų amžiams! Žinau, kad gyvena Atpirkėjas manasis: jis paskutiniuoju pakils viršum dulkių! Kai aš nubusiu, jis aprengs mane, ir savo kūne aš Dievą regėsiu. Tada jį išvysiu – aš pats į jį žvelgsiu; jis mano akims nebebus svetimas“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 26, 1. 4. 7 ir 8b. 9a. 13–14;

Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį
toje šalyje, kur gyvybė.

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano:

ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę:
ko man drebėti? –

Labiausiai iš Viešpaties trokštu, to vieno prašau, –

kad Viešpaties būste gyvenčiau
visas savo būvio dienas,
kad patirčiau Viešpaties palankumą,
kad jojo šventovę lankyčiau. –

Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą,

būk man maloningas, mane išklausyki.
Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau.
Nuo manęs savo veido neslėpki. –

Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį

toje šalyje, kur gyvybė.
Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis,
turėk tvirtą širdį, Viešpačiu remkis! –

Antrasis skaitinys (20)    2 Kor 4, 13–5, 1

Regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintiečiams.
Broliai! Mes žinome, kad tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai – dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Todėl mes nenuleidžiame rankų. Priešingai: jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visa pranokstančią amžinąją garbę. Mes gi nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Mes žinome, kad, mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo būstinė, ne rankomis statyti amžinieji namai danguje.

Posmelis prieš evangeliją (30)    Mt 25, 34

Aleliuja. – Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, – sako Viešpats, – paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! – Aleliuja.

Evangelija    Mt 25, 31–46

Ateikite, mano Tėvo palaimintieji
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje; ožius – kairėje.
Ir tars karalius, stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane’. Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’.
Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas – neaprengėte, ligonis ir kalinys – ir jūs manęs neaplankėte’. Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną, ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’ Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte’. Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“.

Atnašų malda

Maloningai priimk, Viešpatie, šią išganymo Auką, kurią atnašaujame už visus Kristuje užmigusius tavo žmones, kad, jos galia iš mirties pančių išvaduoti, pasiektų amžinąjį gyvenimą.

Dėkojimo giesmė

Gedulinė, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Fil 3, 20. 21

Mes laukiame Išgelbėtojo, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną.

Komunijos malda

Priimk, Viešpatie, šią Mišių auką ir gausiai teik savo gailestingumą mirusiems tikintiesiems; davęs jiems Krikšto malonę, suteik ir amžinojo džiaugsmo pilnatvę.