Spausdinti

Liturginiai tekstai ABC Pelenų trečiadienis

 

Įvadas A B; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C; Meditacija 2007

 

Pradžia ir žodžio liturgija

 

Įžangos priegiesmis      Išm 11, 24–25. 27

Tu visų pasigaili, Viešpatie, ir nelaikai neapykantoje nė vieno savo tvarinio. Tu nebeatmeni žmonių nuodėmių, kai jie atgailoja, ir jiems atleidi, nes tu esi Viešpats, mūsų Dievas.

Gailesčio aktas praleidžiamas; jį atstos pelenų barstymas.

Pradžios malda

Suteik mums, Viešpatie, paramos krikščioniškąją gyvenimo kovą pradėti šventu pasninku, kad susitvardymas padarytų mus tvirtus grumtis su piktojo pagundomis.

Pirmasis skaitinys     Jl 2, 12–18

Persiplėškite širdis, o ne drabužius
Iš pranašo Joelio knygos.
Dabar, – sako Viešpats, – iš visos širdies atsiverskite į mane pasninku, verksmu ir raudojimu. Persiplėškite širdis, o ne drabužius. Atsiverskite į Viešpatį, savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, atlaidus ir geraširdis, jautrus dėl nelaimės. Galbūt jis atsigręš, galbūt ir pagailės – sugrąžins palaimą valgių ir gėrimų atnašoms, kurias jūs aukojate Viešpačiui, savo Dievui. Ant Siono kalno pūskite ragą, paskelbkite šventą pasninką, suruoškite pamaldas! Surinkite tautą, pašvęskite bendriją! Sukvieskite senelius, suveskite vaikučius, suneškite ir žindomus kūdikius! Tepalieka jaunikis savąjį kambarį, ir nuotaka – savo alkierių. Tarp prieangio ir altoriaus terauda Viešpaties tarnai kunigai ir tešaukia: „Pagailėk, Viešpatie, savo tautos – neatiduok gėdai savo paveldėtinės, kad iš jų nesityčiotų pagonys. Kam gi turėtų tautos kalbėti: ‘O kurgi jų Dievas?’“ Ir Viešpats dėl savo šalies pasistengė – savosios tautos pagailėjo.

Atliepiamoji psalmė      Ps 50, 3–6a. 12–14 ir 17

Pasigailėk mūsų, Viešpatie:
mes esame tau nusidėję.

Pasigailėk manęs, Dieve: Tu didžiai gailestingas.

Gerumas tavo beribis, – naikinki mano kaltybę.
Grynai nuplauk mano dėmę,
numazgok mano kaltę. –

Aš savo kaltybę pažįstu,

man vis akyse mana nedorybė.
Aš tau, tiktai tau esu nusidėjęs:
dariau, ką laikai tu piktybe. –

Sutverk širdį man tyrą, o Dieve,

many nepalaužiamą dvasią atnaujink.
Vai, neatstumki manęs nuo savojo veido,
prarast tavo šventąją dvasią neleiski. –

Išgelbėk mane, ir būsiu laimingas.

Padaryk mane didžiadvasį.
Tu mano lūpose, Viešpatie, būsi,
manoji burna tave šlovins. –

Antrasis skaitinys     2 Kor 5, 20–6, 2

Susitaikinkite su Dievu: štai dabar palankus metas
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintiečiams.
Broliai! Kristaus vietoje mes einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu mes maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Kaip Dievo bendradarbiai, mes norime jus įspėti: neimkite Dievo malonės veltui! Jis sako: „Aš išklausiau tave priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganymo dieną“. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!

Posmelis prieš evangeliją      Ps 94, 8ab

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

Evangelija     Mt 6, 1–6. 16–18

Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam ten, slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę, kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“.

Pelenų šventinimas ir barstymas

 

Po homilijos kunigas stovėdamas sudeda rankas ir taria:
Broliai seserys, nuolankiai melskime Dievą Tėvą, kad dosnia ranka palaimintų šiuos pelenus, kuriais atgailos ženklan pasibarstysime galvas.

Malda

Dieve, tavo širdį patraukia žmonių nusižeminimas ir permaldauja atgaila; kaip Tėvas išklausyk mūsų maldas, palaiminkšiais pelenais barstomus tikinčiuosius ir suteik jiems malonę, kad, per gavėnią stropiai atgailodami, pasirengtų tyromis širdimis švęsti tavo Sūnaus velykinę paslaptį. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Arba:

Dieve, tu nenori, kad nusidėjėliai žūtų, bet lauki jų atsivertimo, tad maloningai išklausyk mūsų maldas ir tėviška ranka palaimink šiuos pelenus, kuriais pasibarstysime galvas. Mes žinome, jog dulkės esame ir dulkėmis virsime, tačiau, per gavėnią nuoširdžiai atgailaudami, tikimės gauti nuodėmių atleidimą ir pasiekti naują gyvenimą su prisikėlusiu Tavo Sūnumi Jėzumi Kristumi, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

Kunigas pašlaksto pelenus, nieko nekalbėdamas.

Paskui pamaldų dalyviai prieina prie kunigo, o jis kiekvienam užberia ant galvos pelenų, sakydamas:


Atsiverskite ir tikėkite Evangelija.    Mk 1, 15

Arba:    Plg. Pr 5, 19

Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi.

Tuo metu giedama:

I priegiesmis    Plg. Jl 2, 13

Atsiverskime, pasitaisykime, pasninkaukime ir raudokime Dievo akivaizdoje. Viešpats be galo gailestingas, jis atleis mums nuodėmes.

II priegiesmis    Jl 2, 17; Est 13, 17

Tarp prieangio ir altoriaus terauda Viešpaties tarnai kunigai ir tešaukia: „Pasigailėk, Viešpatie, pasigailėk savo žmonių, kad jie dar karščiau tave šlovintų!“

III priegiesmis    Ps 50, 3

Naikinki, Viešpatie, mano kaltybę.

Jį galima imti su 50 psalme Pasigailėk manęs. Dieve ir kartoti po kiekvieno posmelio.

 

Atliepas     Plg. Bar 3, 2; Ps 78, 9

Atverk, o Viešpatie, mums akis, kad pamatytume nuodėmes. Jei staiga užkluptų mirtis, kad nerastų be atgailos. Pažvelk į mus, Viešpatie, ir atleisk: mes nusidėjome tau. Dieve Gelbėtojau, padėk mums ir išvaduok mus, kad skambėtų šlovė tavo vardui. Pažvelk į mus, Viešpatie, ir atleisk: mes nusidėjome tau.

Barstymo apeigos baigiamos visuotine malda.

 

Aukos liturgija

 

Atnašų malda

Iškilmingai atnašaujame, Viešpatie, gavėnios pradžios Auką ir meldžiame tave: padėk mums atgailos ir meilės darbais pažaboti žalingas aistras, gauti nuodėmių atleidimą ir maldingai minėti tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus kančią. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Santūros vaisiai; arba: Pasninko vaisiai

Komunijos priegiesmis     Ps 1, 2–3

Kas mąsto Viešpaties valią dieną ir naktį, duos gerų vaisių, metui atėjus.

Komunijos malda

Tepagelbi, Viešpatie, mums šventoji Komunija gavėnios pasninku tau patikti ir dvasia pasveikti.