Spausdinti

Liturginiai tekstai ABC Sausio 1d.

 


Švč. Mergelė Marija, Dievo gimdytoja

Naujieji Metai

 

Įvadas A B; Įvadas C

Visuotinė malda;

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C;

Įžangos priegiesmis

Sveika, šventoji Gimdytoja, davusi pasauliui Valdovą, kuris dangų ir žemę valdo per amžius.

Arba:    Plg. Iz 9, 2. 6; Lk 1, 33

Šviesybė šiandien užtvino mus, nes gimė mums Viešpats. Jis vadinasi Nuostabusis, Dievas, Ramybės Kunigaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpatavimui nebus galo.

Pradžios malda

Dieve, nekalta Švenčiausiosios Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės Davėją – tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Sk 6, 22–27

Jie tesišaukia mano vardo, ir aš juos palaiminsiu
Iš Skaičių knygos.
Viešpats kalbėjo į Mozę: „Pasakyk Aaronui ir jojo sūnums: štai kaip jūs laiminsite izraelitus, štai kaip sakysite jiems: ‘Tepalaimina ir tesaugo tave Viešpats! Te­šviečia tau Viešpats savo veidu, tebūna jis tau maloningas! Tegu Viešpats savo veidą atgręš į tave ir suteiks tau gerovę’. Jie taip tesišaukia mano vardo izraelitams, ir aš juos palaiminsiu“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 66, 2–3. 5. 6 ir 8

Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
telaimina mus ir tesaugo.

Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,

telaimina mus, giedriu veidu težvelgia.
Tegu jo žygius pažįsta pasaulis,
visų tautų žmonės – jo išganingąjį darbą. –

Visa žmonija tegu linksminas, džiaugias,

kad tu tautose viešpatauji teisingai,
pasauly tautoms vadovauji. –

O Dieve, tave tegarbina tautos,

tešlovina visos tautelės.
Tegu mus laimina Dievas,
pasaulio kraštai tegu jį pagerbia. –

Antrasis skaitinys     Gal 4, 4–7

Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams.
Broliai! Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis; o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas.

Posmelis prieš evangeliją     Žyd 1, 1–2

Aleliuja. – Daugel kartų praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o galiausiai šiomis dienomis jis prabilo į mus per Sūnų. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 2, 16–21

Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį... Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta. Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.

Atnašų malda

Maloningasis Dieve, tu įkvepi ir atbaigi visa, kas gera; kaip šiandien, Dievo Gimdytojos iškilmėje, gėrimės tavo malonės pradmenimis, taip leisk ir amžinybėje džiaugtis jos vainiku.

Dėkojimo giesmė

Švč. M. Marijos motinystė

Komunijos priegiesmis     Žyd 13, 8

Jėzus Kristus tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius.

Komunijos malda

Džiaugsmingai priėmę, Viešpatie, dangiškus sakramentus; tegul jie padeda pasiekti amžinąjį gyvenimą mums, kurie didžiuojamės, galėdami pagerbti Švenčiausiąją Mergelę Mariją, tavo Sūnaus Gimdytoją ir Bažnyčios Motiną.

Iškilmingas palaiminimas

Dievas, visokios palaimos pradžia ir šaltinis, tesuteikia jums savo malonės, teduoda sėkmės naujaisiais metais ir tesaugo jus nuo pavojų bei nelaimių.
Amen.
Tepadeda jums išlaikyti tvirtą tikėjimą, negęstančią viltį, veiklią meilę ir šventą kantrybę.
Amen.
Tepripildo jūsų dienas ir darbus savo ramybės, teišklauso maldas ir teveda jus į amžinąjį gyvenimą.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.