Spausdinti

Liturginiai tekstai 11 16


Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina

 

Lietuvoje iškilmė

Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija A; Meditacija B; Meditacija C


Įžangos priegiesmis Ps 66, 2

Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus, giedru veidu težvelgia.

Arba:

Sveika, Marija, dangaus Lelija, tu gailestinga ir maloninga. Motin malonės, gelbėki žmones, varguose skęstančius.

Arba:

Mes, klystantys žmonės, maldaujam malonės, Marija, maldų neatmesk!

Pradžios malda

Mūsų nuoširdžiai garbinama Gailestingumo Motina, Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda mums, Viešpatie, išmelsti tavo pasigailėjimo ir visuomet gauti tavo pagalbos.

Pirmasis skaitinys Iz 9, 1–3. 5–6

Sūnus gi mums duotas
Iš pranašo Izaijo knygos.
Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja laimikį dalijant. Juk tu išardysi juos slėgusį jungą, sulaužysi vergusį vėzdą, gainiotojo lazdą – kaip Midiano dieną. Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas. Ant jojo pečių viešpatavimas. Vadins jį vardais: „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Taikos Kunigaikštis“. Didi jo valdžia, ir taika begalinė. Valdys jis Dovydo sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybe ir teise nuo šiol ir per amžius. Kareivijų Dievo uolumas šitai įvykdys.

Atliepiamoji psalmė Ps 112, 1–8

Viešpaties vardui šlovė per amžius!
Arba:
Aleliuja

Dievo tarnai, giedokit,

garbinkit Viešpaties vardą!
Šlovė Viešpaties vardui
dabar ir per amžius! –

Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio

tebus šlovinamas Viešpaties vardas.
Aukštai virš tautų yra Viešpats,
garbė jo aukštesnė už dangų. –

Kas toks, kaip mūsų Viešpats Dievas?

Jis aukštybėj gyvena,
o iš ten žvelgia žemyn
į dangų ir žemę. –

Jis kelia nuo žemės beturtį,

iš purvo elgetą traukia;
sodina jį tarp kunigaikščių,
tautos savosios didžiūnų. –

Antrasis skaitinys Gal 4, 4–7

Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams.
Broliai! Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis; o jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas.

Posmelis prieš evangeliją

Aleliuja. – Laiminga Mergelė Marija: ji ir nemirusi pelnė kankinystės palmę po Viešpaties kryžiumi. – Aleliuja.

Evangelija Jn 19, 25–27

Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija Magdalietė. Pamatęs­ stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Atnašų malda

Dieve, šios Aukos garbingais mainais tu priimi mūsų atnašas, o mus darai savo dieviškosios prigimties dalininkais; padėk mums gerai pažinti tavąją tiesą, liudyti ją kilniu gyvenimu ir visuomet džiaugtis ypatinga Švenčiausiosios Mergelės Marijos paguoda.

Dėkojimo giesmė

Švč. M. Marijos garbei, žr. čia.

Komunijos priegiesmis Ps 116, 1–2

Garbinkit Viešpatį, visos tautos, šlovinkite jį, visos šalys! Jo gailestingumas tikrai begalinis, savo pažadams jis ištikimas per amžius.

Arba:

Per amžius, Motin, stebuklingai globojai mūs tėvus ir gynei, – būk ir vaikams jų maloninga, dangaus palaimą siųsk Tėvynei.

Komunijos malda

Gavę tokių didžių dovanų, Viešpatie, meldžiame, kad, garbingosios tavo Vienatinio Sūnaus Gimdytojos užtariami, visuomet deramai priiminėtume išganymo sakramentus ir niekuomet nesiliautume tave garbinę.